Ett bildkollage bestående av bilder på sopkärl för restavfall, matavfall och trädgårdsavfall, ett sopsugsinkast för restavfall, en vattenkiosk, en vattenflaska och en vattenkanna.

Nya taxor för vatten, avlopp och avfall 2023

PUBLICERAD 2022-11-22 08:11 UPPDATERAD 2023-05-14 16:05

Sundbyberg Avfall och Vattens verksamhet är taxefinansierad och vi får enligt lag varken göra vinst eller förlust räknat på en treårsperiod. I samband med att våra omkostnader ökar lägger vi nu fram ett förslag till justerade avgifter för avfall och VA i Sundbyberg. Här kan du läsa mer om förslaget till nya taxor för 2023.

Ny avfallstaxa för 2023

Den nya avfallstaxa innebär en höjning med i genomsnitt 7,5 %, beroende på vilken typ av tjänster du har. I avgiften ingår förutom hämtning och behandling av avfall från din bostad också tillgång till flera olika insamlingstjänster i staden, såsom exempelvis Grovafallspunkt Valkyriavägen 1, Returpunkten Landsvägen 62, Returen och Returkassen.

Hustyp

Avgift 2022

Avgift 2023

Förändring

Villahushåll 3 673 kr/år  3 950 kr/år + 277 kr/år
Flerbostadshus, kärl/lgh 2 117 kr/år 2 271 kr/år + 154 kr/år
Sopsug SAVAB/lgh 2 633 kr/år* 2 518 kr/år* – 115 kr/år

För villahushåll har vi räknat på ett 190-liters kärl för brännbart och ett 140-liters kärl för matavfall.
För flerbostadshus med kärl har vi räknat på ett 660-liters kärl för brännbart och ett 140-liters kärl för matavfall, i ett hus med 15 lägenheter. I tabellen redovisas kostnad per lägenhet för flerbostadshusen.
* Inklusive drift och underhåll av sopsugsanläggningen.

Nya avgifter för Vatten och avlopp (VA) 2023

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att leda fram dricksvatten till din bostad, underhålla ledningsnät och leda bort avloppsvatten och dagvatten från fastigheter och gator. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. I samband med ökade omkostnader kommer VA-taxan höjas med 14 procent för 2023.

Hustyp Avgift 2022 Avgift 2023 Förändring
Typhus A Villa 5 704 kr/år 6 510kr/år +  806 kr/år
Typhus B Flerbostadshus 54 285 kr/år 62 050 kr/år + 7 765 kr/år

Typhus A – villa 150 m2 med garage 15 m2, tomtyta 800 m2, förbrukning 150 m3/år.
Typhus B flerfamiljshus,15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, förbrukning 2000 m3/år.

Därför behöver taxorna justeras

Ökade entreprenörskostnader • Entreprenörskostnader förändras varje år med ett entreprenörsindex. Utifrån den kraftigt ökande inflationen det senaste året är det stora kostnadsökningar på avtalen (cirka 12,8 %) för avfallsinsamling för 2023.

Avgiftssänkning för de som är anslutna till Savabs sopsugsanläggningar • Tack vare ett nytt,  förmånligare driftavtal kommer dessa abonnenter att få en sänkning av sin avgift med 4.5 %.

Dyrare avloppsrening & dricksvatten • Våra kostnader för rening av avloppsvatten hos Stockholm Vatten beräknas öka med cirka 2,7% till 2023. Även Norrvatten höjer dricksvattenkostnaderna med mellan 10–15%. Detta påverkar oss då vattenrening och dricksvatten utgör nästan halva vår VA-budget.

Högre säkerhetskrav • Lagkraven på VA-verksamheten har ökat och beräknas öka ytterligare de kommande åren för att kunna säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster. Detta medför dyra anpassningar och högre driftkostnader.

Ökat behov av utredning & planering • Ett utökat antal utredningar pågår och kommer att behöva tas fram för att lösa den rådande kapacitetsbristen på spillvattennätet.

Minskade intäkter • Exploateringstakten har minskat i staden bland annat på grund av kapacitetsbristen i spillvattennätet. Det gör att vi ansluter färre fastigheter till VA-nätet och därmed också får minskade intäkter från anläggningsavgifter.

Ackumulerat underskott • Sundbyberg Avfall & Vatten får inte göra vinst, utan ska bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen. För vatten och avlopp finns ett ackumulerat underskott som nu behöver kompenseras för att möta våra faktiska kostnader

Nya taxor beslutas i kommunfullmäktige

I Vattentjänstlagen framgår att: ”Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist.” (2006:412, 34 §). Samma lag reglerar också hur beslutsgången då nya taxor införs och det är kommunfullmäktige i respektive kommun som tar beslut om taxorna. De nya taxorna för VA och avfall beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2022 och börjar gälla från och med 1 januari 2023.