Nya avgifter för vatten och avfall 2022

PUBLICERAD 2021-12-20 16:12 UPPDATERAD 2022-01-14 10:01

Som kommunalt bolag lyder vi på Sundbyberg Avfall & Vatten under självkostnadsprincipen. Detta innebär att vi varken får göra vinst eller förlust räknat på en treårsperiod. Vi behöver alltså hela tiden justera våra avgifter utifrån vad som sker i samhället runt omkring oss.

Under 2022 kommer våra kostnader för att ta hand om vatten och avfall i staden att öka. Det beror bland annat på dyrare vattenrening, ny lagstiftning kring säkerheten för vår verksamhet, högre målsättning för hållbarhet och ett ökat behov av utredning och planering för att ha ett fungerande VA-system även i framtiden. För att täcka upp för detta behöver vi höja avgifterna för vatten och avfall under nästa år. Det är kommunfullmäktige som fattat beslut om de nya taxorna som börjar gälla 1 januari 2022.

DYRT ELLER BILLIGT? JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER

Även efter höjningen av VA- och avfallstaxorna 2022 kommer Sundbyberg att ha låga taxor jämfört med många andra kommuner. 2021 var Sundbybergs VA-taxa den 11:e lägsta i landet – och även efter höjningen kommer den fortsätta att vara på en låg nivå.

Därför behöver VA-taxan höjas

Dyrare avloppsrening & dricksvatten

Våra kostnader för rening av avloppsvatten hos Stockholm Vatten beräknas öka med cirka 7,3% under 2022 (dock en osäker prognos eftersom regnmängderna påverkar kostnaden). Även Norrvatten höjer dricksvattenkostnaderna med 2%. Detta påverkar oss mycket, eftersom vattenrening och dricksvatten utgör nästan halva vår VA-budget.

Högre säkerhetskrav

De närmaste åren behöver vi förstärka vårt säkerhetsarbete, bland annat för att vissa lagkrav har skärpts. Detta medför dyra anpassningar och högre driftkostnader.

Ökat behov av utredning & planering

Det finns ett omfattande behov av kostsamma utredningar och planeringsarbete både för att kunna möta högre miljökrav på exempelvis dagvattenhantering och för att bygga ut VA-anläggningen med tillräcklig kapacitet för framtiden.

Minskade intäkter

På grund av kapacitetsbrist i spillvattennätet kan exploatering inte ske i samma takt som planerat. Det gör att våra intäkter minskar när vi inte får in anläggningsavgifter från nyanslutna hus som tänkt.

Därför behöver avfallstaxan höjas

Ökade entreprenörskostnader

Vi har gjort en ny upphandling av avfallshämtning med utökade krav på hållbarhet, vilket ökar våra entreprenörskostnader. Även kostnaderna för slamtömning ökar utifrån indexuppräkningar.

Högre målsättning för hållbarhet

För att kunna nå målen i stadens kommande strategi för ett hållbart Sundbyberg 2030 och arbeta enligt den nya avfallsplanen för 2021-2032 behöver vi under 2022 förstärka vår organisation inom bland annat kommunikation och miljöstrategi.

Nya sorteringsavgifter för dig som driver en livsmedelsverksamhet

En nyhet i avfallstaxan 2022 för dig som driver en livsmedelsverksamhet (eller motsvarande med matservering) är att vi fokuserar ännu mer på matavfall. I Sundbyberg är det ett krav att sortera ut matavfall från övrigt avfall av hänsyn till miljön. Matrester som sorteras ut kan nämligen bli till biogasbränsle och biogödsel om det behandlas rätt.

NU BLIR DET DYRARE ATT INTE SORTERA

Om du kastar matavfall från din livsmedelsverksamhet bland de vanliga soporna så går alltihop till förbränning. Det är både dyrt att bränna sopor och samtidigt ett slöseri med resurser. I den nya avfallstaxan tar vi därför ut en avgift för dig som ännu inte sorterar ut matavfall. Avgiften läggs på din vanliga avfallsfaktura och kan bli upp till ca 10 000 kr per år beroende på antal avfallskärl och hur ofta du har hämtning.

…ELLER ATT SORTERA FEL

Från 1 januari kommer det även kosta att sortera avfall fel för dig som driver en livsmedelsverksamhet. Detta beror på att exempelvis plast som hamnar bland matresterna gör att vi inte kan behandla matavfallet till att bli biogas och gödsel. Även detta blir en onödig kostnad för dig, oss och miljön. Avgiften för felsortering kommer att vara 250 kronor per avfallskärl och tömning.

Vi hjälper dig med sorteringen – så undviker du onödiga kostnader

Avgifterna som vi skriver om här är självklart något som både ni och vi vill undvika. Vi vill i stället att matavfallssorteringen hos din livsmedelsverksamhet ska fungera bra. Så hör av dig till oss om du har problem eller frågor som gäller matavfallssorteringen så hjälper vi dig.