Mat- och restavfallskärl

Nya avfallsföreskrifter

PUBLICERAD 2020-12-30 12:12

Sundbybergs stads avfallsföreskrifter behövde uppdateras bland annat på grund av ny lagstiftning på avfallsområdet. De nya föreskrifterna har antagits av kommunfullmäktige och gäller från och med 1 januari 2021.

Varje kommun ska ha egna föreskrifter om avfallshantering och de ska antas av kommunfullmäktige. Föreskrifterna är ett lagstadgat dokument som styr hur kommunen och invånarna ska hantera det avfall som kommunen ansvarar för att samla in.

De nya föreskrifterna innebär knappast någon förändring för dig som invånare. Vissa begrepp och definitioner har ändrats i den nationella lagstiftningen, och då behövde våra föreskrifter också uppdateras. Bland annat har begreppet ”hushållsavfall” bytts ut mot ”avfall under kommunalt ansvar” respektive ”kommunalt avfall”, enligt 15 kap miljöbalken. Utifrån den nya lagstiftningen behövde vi även förtydliga vad som menas med bygg- och rivningsavfall, hur det ska sorteras och var det ska lämnas. Sedan behövde vår nya tjänst för insamling av trädgårdsavfall skrivas in i föreskrifterna och paragrafen om dispens från utsortering av matavfall behövde uppdateras.

Föreskrifterna hittar du under Läs mer.