Nya avgifter för VA och avfall

PUBLICERAD 2020-12-15 07:12 UPPDATERAD 2020-12-10 19:12

Inför 2021 behöver Sundbyberg Avfall & Vatten justera både VA-taxan och avfallstaxan då flera av våra kostnader ökar samtidigt som intäkterna beräknas minska. Här kan du läsa mer om de nya taxorna och orsakerna till att de behöver justeras. Det är kommunfullmäktige som fattat beslut om de nya taxorna.

SJÄLVKOSTNADSPRINCIPEN GÄLLER

Sundbyberg Avfall & Vatten får inte göra någon vinst, utan ska bedriva avfalls- och VA-verksamheterna enligt självkostnadsprincipen. Över- eller underuttag ska balanseras på tre år. VA-taxan har varit oförändrad de senaste två åren eftersom det funnits ett överskott att ta av, men under 2021 beräknas våra kostnader öka mer än kvarvarande överskott och intäkter. Därför behöver vi höja VA-taxan för att möta våra faktiska kostnader.

HÖGRE KOSTNADER FÖR BEHANDLING AV RESTAVFALL

Vi köper behandling av avfall från SÖRAB, som gör större höjningar i sina avgifter för 2021 med hänvisning till dyrare förbränning, sortering, transporter, entreprenader och skatter. Som exempel kan nämnas att förbränningsskatten höjs med 33%, vilket avsevärt ökar kostnaderna för behandling av restavfall. Dessutom gör indexuppräkningen att våra  entreprenörskostnader  ökar med cirka 5% under 2021.

DYRARE DRICKSVATTEN & AVLOPPSRENING

Stockholm Vatten höjer sina kostnader för rening av avloppsvatten med 6,5% medan Norrvatten höjer dricksvattenkostnaderna med 2 %. Detta påverkar oss mycket, eftersom vattenrening och dricksvatten motsvarar ungefär halva vår VA-budget.

HÖGRE SÄKERHETSKRAV

Nya lagkrav på säkerhet kopplat till VA ställer högre krav på våra lokaler, anläggningar och IT-system, vilket leder till kostsamma anpassningar och högre driftkostnader.

JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER

Även efter höjningen kommer Sundbyberg att ha låga taxor jämfört med många andra kommuner. Särskilt gäller detta nivån för VA-taxan som är en av de lägsta i landet. Det kommer den sannolikt att vara även 2021.