Urklipp av en del av en VA-faktura

SÅ TYDER DU DIN VATTENFAKTURA

PUBLICERAD 2022-02-28 15:02 UPPDATERAD 2023-03-24 00:03

Du som äger en villa eller ett flerbostadshus i Sundbyberg får varje kvartal en vatten- och avloppsfaktura från oss. Vi vet att den kan vara lite snårig att tolka. Varför är det två olika fasta avgifter och vad betyder beräknad årsförbrukning? Här reder vi ut begreppen.
Se även exempelfakturor (pdf) för en- och tvåbostadshus resp. flerbostadshus.

VAD INNEBÄR BERÄKNAD ÅRSFÖRBRUKNING?

Runt varje årsskifte ber vi dig läsa av din vattenmätarställning. Utifrån det beräknar vi hur mycket vatten du förväntas göra av med under kommande år. Det är alltså din beräknade årsförbrukning av vatten – och den avgör hur mycket du betalar i rörlig kostnad. Därför är det viktigt att du stämmer av din förbrukning regelbundet, minst en gång om året.

Varje gång du meddelar oss din vattenmätarställning så räknar vi ut och noterar:

  • Hur mycket vatten du förbrukat sedan förra avläsningen.
  • Antal dagar som gått sedan förra avläsningen.
  • Din genomsnittliga förbrukning per dag och per år.
  • Vi utgår ifrån att din vattenförbrukning är ungefär densamma under det kommande året. Detta ligger till grund för din rörliga vattenkostnad.

När du sen läser av din vattenmätare kan det visa sig att du använt mindre eller mer vatten. Detta korrigeras då på nästkommande faktura. Det kan innebära att du behöver betala för den extra mängd vatten du använt eller att du får pengar tillbaka.

Den rörliga avgiften du betalar till oss ska täcka kostnaderna för produktion av det dricksvatten som levereras i din kran men även kostnaderna för rening av ditt avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten som lämnar din fastighet innan det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

NÄR KOMMER VATTENFAKTURAN?

Februari      Avser perioden 1 januari – 31 mars

Maj                Avser perioden  1 april – 30 juni

Augusti        Avser perioden 1 juli – 30 september

Oktober      Avser perioden 1 oktober – 31 december

VARFÖR FASTA AVGIFTER?

Din avgift för vatten och avlopp ska även täcka alla fasta kostnader för underhåll och renovering av vatten- och avloppssystemet i Sundbyberg. Dessa kostnader är relativt oförändrade oavsett om vattenanvändningen ökar eller minskar. Vi ska till exempel varje dag dygnet runt driva och underhålla bland annat:

  • nio avloppspumpstationer
  • 249 kilometer vatten- och avloppsledningar

Även kostnader för kundtjänst, debitering, registerhållning, säkerhetsarbete, mätning, utredningar och förstudier ska täckas av den fasta avgiften.

Det du betalar är ett självkostnadspris, vi får enligt lag inte göra någon vinst. Våra avgifter följer branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer och utgår i grunden från Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Två olika fasta avgifter

Den fasta avgiften har alltid varit uppdelad i två delar, en som är lika stor för alla som har tillgång till det kommunala VA-nätet och en avgift som man betalar per bostadsenhet. Från och med 2022 heter dessa avgifter Fast avgift vatten, spillvatten, dagvatten respektive Avgift per bostadsenhet. På årets första faktura som kommer nu i mars finns både de nya och gamla benämningarna kvar eftersom förändringen gjordes först 1 februari mitt i fakturaperioden.

Fast avgift vatten, spillvatten, dagvatten
En årlig avgift betalas av alla som har påkopplat kommunalt vatten och avlopp och den är lika stor för alla fastigheter i Sundbyberg. Avgiften ska bland annat täcka kostnader för personal, fakturering, planering och säkerhetsarbete.

Avgift per bostadsenhet
Detta är en årsavgift per bostadsenhet/lägenhet. Avgift varierar alltså beroende på hur många bostadsenheter fastigheten har.
En villa är oftast en bostadsenhet, medan flerbostadshus betalar för att fler kan nyttja det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Avgiften ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av den allmänna Va-anläggningen, det vill säga alla vattenledningar som går från vattenverket till din fastighet och de avlopps- och dagvattenledningar och övriga anordningar som ser till att ditt avlopp och dagvatten leds till ett reningsverk eller en recipient.