Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

AVGIFTER FÖR AVFALLSHÄMTNING

Avgiften ska täcka kostnader som Sundbyberg Avfall & Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall via bolagets försorg. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

AVGIFTER FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Allt från nyinstallation till drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningen ska bekostas av den VA-taxa du som kund betalar. Avgifterna i VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och delas in i två delar:

  • Anläggningsavgift – framdragning av vatten, spillvatten och dagvatten till tomtgräns. Läs mer i dokumentet VA-taxa. För dig som bor i villa är det viktigt att veta att det tillkommer en anläggningsavgift för anläggandet av en ny dagvattenledning till fastigheten.
  • Brukningsavgift – delas in i en fast avgift som baseras på din vattenmätarens storlek och en rörlig avgift som beräknas på hur mycket vatten du förbrukar. Den rörliga avgiften ska till 50 procent motsvara förbrukningen av dricksvatten, och till 50 procent vad det kostar att ha hand om fastighetens spillvatten.

Dagvatten

Det tillkommer en dagvattenavgift som ska till 50 procent stå för stadens omhändertagande av fastighetens dagvatten och till 50 procent för fastighetens egen dagvattenhantering. I vissa fall kan du som fastighetsägare få reduktion på dagvattenavgiften, kontakta oss för mer info om detta.

Lägenhetsekvivalent

Uttrycket används för att beräkna avgiften för en fastighet. Man jämför med lägenheters fasta taxor för att kunna ge jämlika taxor oavsett vilken typ av fastighet du har. En lägenhetsekvivalent motsvarar 150 kvm. En villa, oavsett storlek, räknas alltid som en lägenhetsekvivalent medan andra fastigheter kan motsvara fler.