Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

AVGIFTER FÖR AVFALLSHÄMTNING

Avgiften ska täcka kostnader som Sundbyberg Avfall & Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall via bolagets försorg. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

AVGIFTER FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Brukningsavgiften ska täcka många olika saker; alltifrån drift och underhåll av ledningsnät och pumpstationer till administration. Den täcker också produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten innan det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

Brukningsavgiften delas upp i en fast och en rörlig avgift, och specificeras på fakturan som en administrativ och en drift- och underhållsavgift för varje lägenhet (bostad) eller lägenhetsekvivalent (lokaler som inte är bostäder). Den rörliga avgiften utgör en kostnad per kubikmeter förbrukat dricksvatten och motsvarande mängd avloppsvatten som behöver renas.

Dagvatten

Det tillkommer en dagvattenavgift som ska till 50 procent stå för stadens omhändertagande av fastighetens dagvatten och till 50 procent för fastighetens egen dagvattenhantering. I vissa fall kan du som fastighetsägare få reduktion på dagvattenavgiften, kontakta oss för mer info om detta.

Lägenhetsekvivalent

Uttrycket används för att beräkna avgiften för en fastighet. Man jämför med lägenheters fasta taxor för att kunna ge jämlika taxor oavsett vilken typ av fastighet du har. En lägenhetsekvivalent motsvarar 150 kvm. En villa, oavsett storlek, räknas alltid som en lägenhetsekvivalent medan andra fastigheter kan motsvara fler.