Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

Avgifter för avfallshämtning

Avgiften ska täcka kostnader som Sundbyberg Avfall & Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

I taxan ingår utan extra kostnad bland annat tömning av dina kärl enligt valt abonnemang, fritt antal besök till återvinningscentralen, hämtning av farligt avfall från din fastighet, hämtning av en storsäck med grovavfall per år, fri tillgång till ReTuren och den mobila återvinningscentralen, fri avlämning av elektronik till i Samlaren-skåp.

Avgifter för vatten och avlopp

Drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningen ska bekostas av den VA-taxa du som kund betalar. Avgifterna i VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och består av nedanstående beskrivna delar.

Fast avgift vatten, spillvatten, dagvatten
En årlig avgift betalas av alla som har påkopplat kommunalt vatten och avlopp och den är lika stor för alla fastigheter i Sundbyberg. Avgiften ska bland annat täcka kostnader för personal, fakturering, planering och säkerhetsarbete.

Avgift per bostadsenhet
Detta är en årsavgift per bostadsenhet/lägenhet. Avgift varierar alltså beroende på hur många bostadsenheter fastigheten har. En villa är oftast en bostadsenhet, medan flerbostadshus betalar för att fler kan nyttja det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Avgiften ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen, det vill säga alla vattenledningar som går från vattenverket till din fastighet och de avlopps- och dagvattenledningar och övriga anordningar som ser till att ditt avlopp och dagvatten leds till ett reningsverk eller en recipient.

Rörlig avgift/ Uppskattad förbrukning
Den rörliga avgiften är beroende av hur mycket vatten du förbrukar per år. I din fastighet sitter en vattenmätare som läser av din förbrukning. Utifrån årliga avläsningar görs en debitering utifrån förbrukad mängd vatten i din fastighet.

Avgiften ska täcka kostnaderna för produktion av det dricksvatten som levereras i din kran men även kostnaderna för rening av ditt avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten som lämnar din fastighet innan det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

Betalning

Som villa- eller radhusägare faktureras du halvårsvis för avfallshämtning och fyra gånger per år för vatten och avlopp.

Du kan även betala via e-faktura, ansök om det hos din internetbank.

Tips till dig som hyr ut: Om du själv betalar sophämtning, vatten och avlopp kan du vara säker på att allt blir betalt och du slipper onödiga påminnelseavgifter. Kostnaderna kan du sedan låta din hyresgäst ersätta dig för i efterhand. Det är alltid du som fastighetsägare som ansvarar för att avgiften blir betald.

Är du osäker på vad du har för storlek på kärl, eller vilken vattenförbrukning du har idag? Om du loggar in i våra e-tjänster kan du se alla uppgifter om ditt abonnemang hos oss.