Avfall

Avfallshanteringen i Sundbyberg är en viktig del i kommunens arbete för en hållbar utveckling. För att uppnå en hållbar avfallshantering krävs fokus på återvinning, återanvändning och avfallsminimering, men även på att avfallets farlighet minskar. Sundbyberg Avfall & Vatten ansvarar för hanteringen av kommunalt avfall från bostäder och verksamheter, på uppdrag av Sundbybergs stads kommunfullmäktige. Vi är ett kommunalt bolag som är icke-vinstdrivande.

Det här ansvarar vi för

Sundbyberg Avfall och Vatten ansvarar för att allt kommunalt avfall från bostäder och verksamheter samlas in, transporteras och behandlas. Det gör vi på uppdrag av Sundbybergs kommunfullmäktige. Vi har upphandlade entreprenörer som hämtar och transporterar avfallet till en omlastningsstation. Där tar det regionala avfallsbolaget SÖRAB över, som ägs av Sundbybergs stad och ett antal andra kommuner i Stockholms län.

SÖRAB ser sedan till att ägarkommunernas avfall tas omhand på lämpligt sätt genom att upphandla avfallsbehandling hos olika anläggningar. Ett exempel är matavfallet som idag skickas till en rötningsanläggning där bara matavfall behandlas. Ägarkommunerna tycker att det är viktigt att matavfallet rötas i en anläggning för endast matavfall, så att restprodukten kan användas som gödsel på odlingsmark. Det handlar inte bara om att utvinna biogas.

Exempel på avfall som vi ansvarar för att samla in, transportera och behandla:

 • Restavfall – avfall som är brännbart och får plats i en vanlig soppåse
 • Matavfall – biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall
 • Grovavfall från hushåll – ungefär samma sak som restavfall men för stort för att få plats i en soppåse, eller inte brännbart.
 • Farligt avfall från hushåll – bland annat färg, lim och andra kemikalier
 • Trädgårdsavfall från hushåll – biologiskt nedbrytbart avfall från trädgårdsskötsel
 • Tidningar och annat returpapper (från och med 2022 har kommunerna ansvar för detta)

Dessutom samlar vi in:

 • Elavfall från hushåll. Men de som producerar elektriska och elektroniska produkter ansvarar för att avfallet behandlas och återvinns. Det kallas producentansvar, läs mer om det nedan.

Det här ansvarar producenterna för

I Sverige finns idag lagar om producentansvar för åtta produktgrupper:

 • Batterier (El-kretsen ansvarar för insamling)
 • Bilar (BilRetur ansvarar för insamling)
 • Däck (Svensk Däckåtervinning ansvarar för insamling)
 • Elutrustning, inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur (El-kretsen ansvarar för insamling)
 • Förpackningar (FTI ansvarar för insamling på uppdrag av materialbolagen Svensk Plaståtervinning, RK Returkartong, Svenska MetallKretsen och Svensk Glasåtervinning)
 • Läkemedel (samtliga apotek ansvarar för insamling)
 • Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för insamling)

I producentansvaret ingår att ta hand om produkterna när de är uttjänta. Syftet är också att motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla och som går att återvinna.

Kommuner och kommunala bolag ansvarar inte för att samla in den här typen av avfall, men många gör det ändå för att undvika att det hamnar i hushålls- eller grovsoporna och inte återvinns som det är tänkt.

Avfallsplan 2021-2032

Om inte förr så åtminstone år 2032 ska det vara lätt att göra rätt. Systemen för att hantera avfall och material ska vara effektiva och enkla att använda för invånare, offentliga verksamheter och företag. Genom att arbeta enligt avfallsplanen hoppas vi kunna:

 • Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan
 • Främja hållbara val
 • Minimera avfallsmängderna
 • Få avfallet rätt sorterat
 • Få giftfria kretslopp

Avfallsplanen är kommunövergripande och gemensam för de kommuner som ingår i SÖRAB-konsortiet. Tillsammans är vi cirka 500 000 invånare starka. Här kan du läsa mer om Avfallsplan 2021-2032.

Sundbyberg är en sopsugskommun

Sundbyberg växer, men ytan är fortfarande bara nio kvadratkilometer. I den bebyggda delen är det tätt mellan husen och mellan bilarna som står parkerade längs vägarna. Det betyder att det ibland blir svårt för avfallsfordon att ta sig fram och i synnerhet att parkera för att hämta sopor från fastigheterna. Därför försöker vi minska den manuella sophämtningen, och därmed antalet sopbilar på gatorna. Istället planerar vi för att nya bostadsområden ska kopplas till stationär sopsug.

I Sundbyberg finns idag fyra stationära sopsugar av varierande ålder. Som kuriosa kan nämnas att världens första sopsugsanläggning för ett bostadskvarter byggdes just i Sundbyberg. Det var i Ör på 1960-talet. Idag är knappt 40 procent av Sundbybergs lägenheter anslutna till en stationär sopsug. Kommunen är nu huvudman för de flesta av stadens stationära sopsugar, som Sundbyberg Avfall och Vatten äger och driver.