Lagar och riktlinjer

Sundbyberg har liksom andra kommuner lokala föreskrifter för avfallshantering samt för vatten och avlopp. De lokala bestämmelserna grundar sig på den nationella lagstiftningen.

Avfallsföreskrifter och riktlinjer

Sundbyberg har, liksom andra kommuner, en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om avfallshantering samt en avfallsplan. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och gäller för både fastighetsägaren och den som utnyttjar fastigheten. Avfallsföreskrifterna hittar du under Läs mer.

Utöver renhållningsordning har Sundbyberg även särskilda riktlinjer för avfallshantering, som gäller för den som planerar för om- eller nybyggnation i kommunen:

 • God avfallshantering vid ny- och ombyggnation, Sundbybergs stads riktlinjer

Planerar du att koppla en fastighet till en stationär sopsug behöver du även ta del av följande dokument:

 • Föreskrifter för stationär sopsug – kvartersnät (gemensamma för Sundbyberg, Tyresö och Täby)
 • Kommunspecifika föreskrifter för stationär sopsug – kvartersnät (specifikt för Sundbyberg)
 • Bilaga 1 till föreskrifter för stationär sopsug: Ansökan om projekteringsgranskning
 • Bilaga 2 till föreskrifter för stationär sopsug: Ansökan om drifttagning

Samtliga dokument hittar du under Läs mer.

På sidan Planera avfallshantering finns ytterligare information.

Riktlinjer för vatten och avlopp vid byggnation

Utöver Lagen om allmänna vattentjänster och ABVA finns ett antal andra riktlinjer att förhålla sig till för dig som fastighetsägare eller entreprenör när du ska bygga om eller bygga nytt. ABVA hittar du under Läs mer.

Riktlinjerna beskrivs i olika styrande dokument, policyer och handböcker. Dessa dokument (nedan) är utformade för att vara vägledande vid olika skeden så som planering, projektering och byggskede. Samtliga dokument, utom checklistan, finns under Läs mer.

 • VA-teknisk standard
 • Teknisk handbok
 • Handbok för fettavskiljare
 • Dagvattenpolicy
 • Dagvattenstrategi
 • Checklista för dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen. Exploatören kan beställa en sådan hos Sundbybergs stads planhandläggare.
 • Vatten- och avloppspolicy
 • Riktlinjer för länshållningsvatten
 • Riktlinjer för grönytefaktor

De lokala åtgärdsprogrammen (LÅP) är ett samarbete mellan Stockholm och grannkommunerna, i vilka man har fastställt erforderliga åtgärder för dagvattenhantering enligt vattendirektivet. De lokala åtgärdsprogrammen är uppdelade på avrinningsområden till specifika recipienter med olika känslighet.

Resultaten av åtgärdsprogrammen innebär därför i praktiken att det finns olika riktlinjer att förhålla sig till beroende på var i staden du ska bygga. Kontakta oss för mer information om de lokala åtgärdsprogrammen.

Kontakta oss om du har frågor

Alla projekt är olika. Har du funderingar om vatten, avlopp eller dagvatten i ditt specifika projekt så tveka inte att höra av dig till någon av VA-ingenjörerna på Sundbyberg Avfall & Vatten. Ta gärna kontakten via Servicecenter.