Lagar och riktlinjer

Sundbyberg har liksom andra kommuner lokala föreskrifter för avfallshantering samt för vatten och avlopp. De lokala bestämmelserna grundar sig på den nationella lagstiftningen.

Avfallsföreskrifter och riktlinjer

Sundbyberg har, liksom andra kommuner, en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om avfallshantering samt en avfallsplan. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige och gäller för både fastighetsägaren och den som utnyttjar fastigheten.

Utöver renhållningsordning har Sundbyberg även särskilda riktlinjer för avfallshantering, som gäller för den som planerar för om- eller nybyggnation i kommunen. Läs mer under Planera avfallshantering.

Riktlinjer för vatten och avlopp vid byggnation

Utöver Lagen om allmänna vattentjänster och ABVA finns ett antal andra riktlinjer att förhålla sig till för dig som fastighetsägare eller entreprenör när du ska bygga om eller bygga nytt.

Riktlinjerna beskrivs i olika styrande dokument, policyer och handböcker. Dessa dokument (nedan) är utformade för att vara vägledande vid olika skeden så som planering, projektering och byggskede.

  • VA-teknisk standard
  • Teknisk handbok
  • Handbok för fettavskiljare
  • Riktlinjer för avfallshantering
  • Dagvattenpolicy
  • Checklista för dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen. Exploatören kan beställa en sådan hos Sundbybergs stads planhandläggare.
  • Vatten- och avloppspolicy
  • Riktlinjer för länshållningsvatten
  • Riktlinjer för grönytefaktor

De lokala åtgärdsprogrammen (LÅP) är ett samarbete mellan Stockholm och grannkommunerna, i vilka man har fastställt erforderliga åtgärder för dagvattenhantering enligt vattendirektivet. De lokala åtgärdsprogrammen är uppdelade på avrinningsområden till specifika recipienter med olika känslighet.

Resultaten av åtgärdsprogrammen innebär därför i praktiken att det finns olika riktlinjer att förhålla sig till beroende på var i staden du ska bygga.

Kontakta oss om du har frågor

Alla projekt är olika. Har du funderingar om vatten, avlopp eller dagvatten i ditt specifika projekt så tveka inte att höra av dig till någon av VA-ingenjörerna på Sundbyberg Avfall & Vatten. Ta gärna kontakten via Servicecenter.