Rött rör med sprinkler i ena änden som sprutar vatten

Sprinkler

Sprinkleranläggningar är viktiga för staden, fastigheterna och personerna i fastigheten. Sundbyberg Avfall och Vatten AB vill gärna bidra med vatten till dessa anläggningar men under säkra förhållanden som inte är avhängiga av omkringliggande faktorer vi inte kan styra över.

Ett sprinklersystem installeras i en fastighet för att skydda människor och egendom inom olika typer av fastigheter. Ett högt flöde och tryck krävs för funktionaliteten i sprinklern.

Förutsättningar vid inkoppling av sprinkler

Ny direktinkoppling av sprinklersystem på den allmänna VA-anläggningen tillåts inte i Sundbyberg. En sprinkleranläggning kan då istället försörjas via fastighetens egen reservoar, tank, bassäng, egen vattentäkt eller liknande.

Vid inkoppling av sprinkleranläggning gäller följande:

  • Sprinklerfunktionen ska lösas inom fastigheten med en magasinering och tryckstegring.
  • Återströmningsskydd ska finnas för att minimera risken för bakåtströmning av förorenat vatten till va-systemet. Kategori AA (luftgap) klass 5 ska användas. Återströmningsskyddet ska godkännas av Sundbyberg Avfall & Vatten.

Därför tillåts inte en direktkoppling till VA-nätet

Sundbybergs ledningsnät är dimensionerat för att klara att leverera ett visst flöde med ett visst tryck. Beroende på ett antal faktorer så varierar detta tryck i olika delar av staden vid olika tidpunkter på dygnet. Vi kan därmed inte garantera ett visst tryck och flöde i vattenledningsnätet. Vid en brand kommer räddningstjänsten troligtvis ha behov av ett samtidigt uttag från närmsta brandpost vilket också påverkar ledningsnätets kapacitet och därmed kapaciteten för sprinklersystemet.

Sundbyberg är en kommun med hög exploateringstakt vilket medför kontinuerligt pågående arbeten på ledningsnätet dels på grund av exploateringar i staden och dels på grund av renoveringar av befintligt nät. Detta innebär en hög belastning på nätet som det är men även att nätet tillfälligt stängs ner på vissa sträckor under vissa tider. Om det skulle börja brinna i en fastighet där vattnet är avstängt finns det då inget brandskydd i den fastigheten.

Det finns också en risk när sprinklern används att det ökade flödet i ledningsnätet lösgör den biofilm som finns på insidan av ledningarna vilket kan medföra att rostflagor lossnar och dricksvattnet kan få en dålig smak, lukt, färg och innehåll av partiklar. Även risken för tryckslag är stor vilket kan medföra att ledningsnätet kan gå sönder och i värsta fall ge ett undertryck i ledningsnätet som gör att förorenat vatten kan läcka in.

Det är inte bara här i Sundbyberg som vi har dessa problem utan i hela Sverige vilket också är anledningen till att ”Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster” är formulerad utifrån att det är leveransen av vatten för hushållsändamål som ska säkerställas och inte tillhandahållandet av vatten för brandbekämpning.

Fastighetsägaren har kontrollen och ansvaret

Genom att anordna alla installationer på fastigheten i form av tank och tryckstegring har fastighetsägaren själv kontroll över sin anläggning och kan också säkerställa det flöde och tryck som behövs för den berörda fastigheten för ett optimalt brandskydd.

Det är enbart fastighetsägare som kan ansöka om att ha sprinkler i en fastighet.

Under menyn ”Läs mer” finns länk till blankettarkivet där du hittar blanketten ”Ansökan om förbindelsepunkt och servis”.

Läs mer