Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

Avgifter för avfallshämtning

Avfallstaxan ska svara mot de kostnader som Sundbyberg Avfall & Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

Under ”Läs mer” hittar du hela taxan och de alternativ som finns för dig som verksamhetsutövare.

Avgifter för vatten och avlopp

Brukningsavgiften ska täcka många olika saker; alltifrån drift och underhåll av ledningsnät och pumpstationer till administration. Den täcker också produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten innan det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

Hur mycket du betalar för vatten och avlopp beror på hur ditt hyresavtal ser ut. Vissa företag betalar själva en brukningsavgift för vatten och avlopp, för andra ingår det i hyresavtalet. Är du osäker på vad som gäller, fråga fastighetsägaren eller titta i ditt hyresavtal.

Betalar du för vattnet läs mer under Fastighetsägare/Avgifter. Taxan i sin helhet hittar du under ”Läs mer”.

Betalning

Företag och verksamheter faktureras sex gånger per år för sophämtning. Om du även betalar för vattenförbrukning till oss så får du faktura för det fyra gånger per år.

Det går även att betala via e-faktura, ansök om det hos din internetbank.

Är du osäker på vad du har för sopabonnemang eller vattenförbrukning (om din verksamhet står för VA-abonnemanget)? Kontakta i så fall Servicecenter.