VA-anslutning

För att undvika förseningar är det viktigt att du gör ansökan om nyanslutning på ett korrekt sätt. Kontakta oss om du har frågor.

Beställning och fakturering

Ansök om vatten- eller avloppsanslutning på blanketten Ansökan om VA-förbindelsepunkt och servis, som du hittar här intill. Det är bra att göra redan i samband med att du ansöker om bygglov.
I ansökan bör även dagvattenlösningar framgå. Du behöver bifoga en skiss över hur ledningarna kommer att ligga på fastighetsmarken och även förslag på var förbindelsepunkten ska upprättas. Vi fakturerar anslutningsavgiften när förbindelsepunkten är färdigbyggd.

Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till vattennätet ska ha en vattenmätare som visar vattenförbrukningen. Sundbyberg Avfall & Vatten sätter upp mätaren och det är också vi som ser till att den byts och kontrolleras vid behov. I större fastigheter kan det finnas fler än en mätare.

De flesta vattenmätare är numera fjärravlästa. Har du istället en äldre mätare är det ditt ansvar som fastighetsägare att läsa av den. Vi kontaktar dig när det är dags.

Ändra befintlig anslutning

Om du vill ändra en befintlig anslutning ansvarar du själv för att dra om och förnya ledningen från förbindelsepunkten, där anslutningen sitter, in i huset. Men även för dessa åtgärder behöver du kontakta oss så allt blir korrekt.

Öppna eller stänga servisventil

Vill du stänga eller öppna din servisventil ska du kontakta oss. Servisventilen i förbindelsepunkten får endast öppnas och stängas av personal från Sundbyberg Avfall & Vatten.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är platsen där fastighetens servisledningar ansluter till det allmänna nätet. Den är vanligen placerad 0,5 meter utanför fastigheten och utgör gränsen mellan fastighetsägarens och vårt ansvarsområde.

I vissa fall kan flera fastigheter ha gemensamma servisledningar. Det krav vi ställer är att fastigheterna bilder en gemensamhetsanläggning.

Illustration över förbindelsepunkt