VA-anslutning

För att undvika förseningar är det viktigt att du gör ansökan om nyanslutning på ett korrekt sätt. Kontakta oss om du har frågor.

Beställning och fakturering

Redan när du ansöker om bygglov kan du beställa vatten- eller avloppsanslutning – då går ansökningsprocessen fortare. I ansökan bör även dagvattenlösningar framgå. Du måste bifoga en skiss över hur ledningarna kommer att ligga på fastighetsmarken samt förslag på var förbindelsepunkten ska upprättas. Vi fakturerar anslutningsavgiften när förbindelsepunkten är färdigbyggd.

Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till vattennätet måste ha en vattenmätare installerad. Den kräver en separat abonnemangsanmälan. Mätaren tillhandahålls via Sundbyberg Avfall & Vatten, som också ser till så att mätaren byts och kontrolleras med jämna mellanrum.

Vattenförbrukningen fastställs normalt genom mätning, om inte annat bestäms. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att vattenmätaren läses av på rätt sätt, att avläsningen skickas till Sundbyberg Avfall & Vatten – samt att mätaravläsningen är korrekt.

Öppna eller stänga servisventil

Vill du stänga eller öppna din servisventil behöver du kontakta Sundbyberg Avfall & Vatten. Servisventilen i förbindelsepunkten får endast öppnas/stängas av bolagets personal.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde, det vill säga stället där dina servisledningar ansluts till det allmänna nätet.

Om din fastighet gränsar till en väg där allmänna ledningar finns, ansluts dina servisledningar till dessa vid en förbindelsepunkt som vanligen ligger 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

I vissa fall kan flera fastigheter ha gemensamma servisledningar. Fastighetsägarna bör då först skriva ett avtal med Sundbyberg Avfall & Vatten om gemensamma förbindelsepunkter.

Illustration över förbindelsepunkt