Tre silvriga sopsugsinkast på rad

Sophämtning

Som fastighetsägare är du skyldig att ordna hämtning av avfall som uppkommer på din fastighet. I Sundbyberg ska hushållssoporna sorteras i matavfall och brännbart restavfall.

Beställ eller ändra sophämtning

För att starta ett sophämtningsabonnemang, fyll i blanketten Abonnemangsanmälan vatten och avfallshämtning: flerbostadshus, som finns i vårt Blankettarkiv.

Vid eventuell försäljning av fastigheten ska blanketten Ägarbyte vatten och avfallshämtning: flerbostadshus fyllas i. Den hittar du i också i blankettarkivet.

Om du tillfälligtvis har mer avfall än normalt, kan du beställa en extra hämtning hos Servicecenter. Vi debiterar dig för hämtningen på nästa faktura, enligt gällande avfallstaxa.

I Sundbyberg finns följande godkända insamlingssystem för hushållsavfall.

Soptunnor (kärl)

  • Kärl för matavfall (rymmer 140 liter). Välj mellan hämtning en eller två gånger per vecka.
  • Kärl för brännbart restavfall (finns i storlekarna 140, 190, 240, 370 respektive 660 liter). Välj mellan tömning en, två eller tre gånger per vecka.

Kärlen ingår i sophämtningsavgiften och ägs av Sundbyberg Avfall & Vatten.

Behöver du ordna en ny plats för kärlen? Läs under Planera avfallshantering.

Sopsug

En sopsug är ett slutet system som samlar in avfallet med hjälp av vakuum, som en stor dammsugare. Systemet finns i två varianter, stationärt eller mobilt. Avfallet sugs till containrar i en terminal (stationärt) eller till en sopsugbil (mobilt) via lagringsutrymmen under inkasten.

Sopnedkast kan installeras både inom- och utomhus. Kontakta en leverantör för mer information om installation och kostnader, samt kontakta någon av våra avfallshandläggare innan du bestämmer dig. Läs mer under Planera avfallshantering.

Markbehållare/bottentömda behållare

Detta är behållare som är helt eller delvis nedgrävda. Behållaren töms med hjälp av kranbil genom att botten öppnas. I Sundbyberg finns det flera omständigheter som påverkar möjligheten att ha den här typen av behållare. Kontakta därför någon av våra avfallshandläggare innan du börjar planera för bottentömda behållare. Läs mer under Planera avfallshantering.

Utebliven sophämtning

För att få avfallet hämtat gäller att:

  • Behållaren bara får innehålla sådant avfall som den är avsedd för. Behållare för restavfall ska bara innehålla hushållssopor, till exempel blöjor, dammsugarpåsar, blommor, kattsand, fimpar och snus. Matavfall ska endast innehålla matavfall i papperspåsar.
  • Sopsäckar, grovavfall eller annat avfall som ställts bredvid en behållare som ska tömmas, hämtas inte utan beställning. Kontakta servicecenter.
  • Kärl och andra behållare som hanteras manuellt får inte vara för tunga. Arbetsmiljöverkets regler gäller för personalen som hämtar.
  • Hämtning av kärl vintertid kräver att det är skottat och sandat hela vägen från platsen för kärlen till körbanan där sopbilen kan parkera. Snövallar som snöplogen bildar längs vägen, ska fastighetsägaren själv skotta upp öppningar i för att underlätta tillträde till fastigheten.
  • Felparkerade bilar och andra fysiska hinder kan också göra att sophämtning uteblir.
  • Vintertid kan avfall frysa fast i kärl som står utomhus. Ruska lite på kärlet eller stöt loss påsarna med ett kvastskaft så att de inte riskerar att bli kvar efter tömning.

Anmäl utebliven sophämtning hos Servicecenter, som kontaktar vår entreprenör. Om det inte är du själv som orsakat den uteblivna hämtningen, ska felet åtgärdas senast vardagen efter din anmälan.

Läs mer