Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

Nedan redovisas de engångsavgifter eller tillfälliga avgifter som gäller för dig som ska bygga om och bygga nytt. Driftkostnader hittar du under ingången Fastighetsägare.

AVFALLSHÄMTNING FRÅN BYGGARBETSPLATS

Avgiften ska täcka kostnader som Sundbyberg Avfall & Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall via bolagets försorg. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

Kostnader för tillfälliga abonnemang för hushållsavfall som uppstår i till exempel en byggbodetablering hittar du i taxan under rubriken Hushållsavfall från verksamheter.

Under ”Läs mer” hittar du avfallstaxan.

ANSLUTNINGSAVGIFT STATIONÄR SOPSUG

Bygger du en fastighet som ska anslutas till en stationär sopsug gäller en separat anslutningsavgift som inte går att återfinna i avfallstaxan. Kontakta oss för mer information.

ANLÄGGNINGSAVGIFT FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Kostnaden för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet är en engångsavgift som faktureras när bygglov är meddelat och serviser är upprättade. Anläggningsavgiften är olika stor beroende på tomtyta, vilka anslutningar som ska göras och antalet lägenheter. Bygger du om en befintlig fastighet betalar du endast för tillkommande ytor och lägenheter.

Avgiften ska täcka Sundbyberg Avfall & Vattens investeringskostnader för att bygga ut nya vatten- och avloppsnät, dimensionera upp befintliga ledningar och göra nedströmsåtgärder orsakade av exploateringen för att klara av stadens expansion under de kommande 3-5 åren. Anläggningsavgiften ska fördelas skäligt och rättvist mellan kunderna som ska anslutas under denna period.

Nedan redovisas prisexempel för en villa (typhus A) och ett flerbostadshus (typhus B). För exakt anläggningsavgift för din fastighet kontakta oss. Taxan i fullt format finns under ”Läs mer”.

Typhus A: Villa
198 050 kr

Typhus B: Flerbostadshus*
705 550 kr

*Avser ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Har 15 lägenheter och 800 kvadratmeter tomtyta.