Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

Avgifter för avfallshämtning

Avfallstaxan ska svara mot kostnader som Sundbyberg Avfall och Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

I taxan ingår avfallshämtning utifrån valt abonnemang, fritt antal besök för privatpersoner på Returpunkten och återvinningscentralerna i Norrort, fri hämtning av farligt avfall från de boendes lägenheter efter beställning, fritt nyttjande av ReTuren och den mobila återvinningscentralen för de boende, fri avlämning av elektronik i Samlaren-skåp. Mer information om tjänsterna finns under Lägenhet/lämna avfall.

Utöver det som ingår kan du välja att beställa fler tjänster till din fastighet. Under ”Läs mer” hittar du hela taxan och de alternativ som finns för dig som fastighetsägare.

Avgifter för vatten och avlopp

VA-taxan består av en brukningsavgift och en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är endast aktuell om du förändrar din anläggning på något sätt, till exempel utökar antalet lägenheter. Mer information om anläggningsavgift finns under Bygga om/bygga nytt.

Brukningsavgiften ska täcka kostnader för underhåll av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgifterna i VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige. Brukningsavgiften består normalt sett av nedanstående tre delar.

Fast avgift vatten, spillvatten, dagvatten

En årlig avgift betalas av alla som har påkopplat kommunalt vatten och avlopp och den är lika stor för alla fastigheter i Sundbyberg. Avgiften ska bland annat täcka kostnader för personal, fakturering, planering och säkerhetsarbete.

Avgift per bostadsenhet

Detta är en årsavgift per bostadsenhet/lägenhet/lokalyta per 150 kvadratmeter. Avgifter varierar alltså beroende på hur många bostadsenheter fastigheten har. En villa är oftast en bostadsenhet, medan flerbostadshus betalar för att fler kan nyttja det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Avgiften ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen, det vill säga alla vattenledningar som går från vattenverket till din fastighet och de avlopps- och dagvattenledningar och övriga anordningar som ser till att ditt avlopp och dagvatten leds till ett reningsverk eller en recipient.

Rörlig avgift/ Uppskattad förbrukning

Den rörliga avgiften är beroende av hur mycket vatten som förbrukas inom fastigheten per år. I varje fastighet sitter en vattenmätare som läser av vattenförbrukningen. Baserat på årliga avläsningar debiterar vi dig för beräknad vattenförbrukning.

Avgiften ska täcka kostnaderna för produktion av det dricksvatten som levereras till fastigheten men även kostnaderna för rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten.

Avgifter enligt VA-taxa 2023

Fast avgift vatten, spill- och dagvatten Avgift per bostadsenhet* Rörlig avgift per m3
2250 kr 1800 kr 16,40 kr

 

*Per lägenhet eller 150 m2 lokalyta.

Under ”Läs mer” hittar du taxan i sin helhet.

SÅ HÄR BERÄKNAR DU DIN LOKALYTA

Lägenhetsekvivalent

För att vi ska kunna debitera rätt VA-taxa behöver du uppge antal lägenheter men också antal kvadratmeter bruttoarea (BTA) för lokalytor. Detta räknar vi om till lägenhetsekvivalenter. En lägenhetsekvivalent motsvarar varje påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA lokalyta enligt svensk standard SS 210 54:2009.

Bruttoarea eller lokalarea?

Bruttoarea och lokalarea (LOA) är två olika sätt att mäta fastighetens ytor på. Det är viktigt att kunna särskilja dessa. Enligt svensk standard definieras BTA som mätvärda delar av våningsplan, begränsade av omslutande byggnaders utsida eller annan angiven begränsning för mätvärdhet.

Definitionen på lokalarea LOA är enligt samma standard, utrymmen inrättade för andra ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnaders drift eller allmän kommunikation. Vid beräkning av LOA inräknas inte ytterväggen. LOA används bland annat för taxering, förvaltning och hyressättning.

För äldre byggnader kan ibland uppgiften om BTA saknas eftersom det vid byggnadens uppförande gällde andra definitioner. Det är också vanligt för lokaler att hyressättning samt drift och underhåll baseras på lokalarean (LOA) och att denna uppgift därför finns lättillgängligt för fastighetsägaren i dennes system.

Om du som fastighetsägare inte har uppgift om lokalens/lokalernas BTA utan endast LOA eller annan ytuppgift där utrymmet begränsas av omslutande byggnadsdelars insida, kan denna uppgift uppges istället. På ytor upp till 600 kvm (motsvarande fyra lägenhetsekvivalenter) kommer då ett påslag på 10 % göras. Detta grundar sig på antagande om att den angivna lokalen är kvadratisk och att dess yttervägg är 30 centimeter. Tillägget görs för att få en så rättvis tillämpning av taxan som möjligt och för att underlätta för dig som fastighetsägare.

Betalning

Som fastighetsägare faktureras du sex gånger per år för sophämtning och fyra gånger per år för vatten och avlopp. Det går även att betala via e-faktura, ansök om det hos din internetbank.

Är du osäker på vad du har för avfallsabonnemang eller vattenförbrukning idag, kontakta Servicecenter för mer information.