Lagar och riktlinjer

Här hittar du information om lagar och riktlinjer för avfall samt vatten och avlopp, särskilt riktat till dig som bor i villa eller radhus.

Renhållningsordning

Sundbybergs stad har en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om avfallshantering samt en avfallsplan. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige.

De lokala avfallsföreskrifterna grundar sig på bestämmelser i miljöbalkens 15:e och 27:e kapitel, avfallsförordningen samt andra regelverk som utfärdats med stöd av miljöbalken. Utöver dessa författningar tar föreskrifterna också ta hänsyn till regler i plan- och bygglagen samt i arbetsmiljölagen.

Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. I Sundbyberg har vi en avfallsplan som delas med kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Tillsammans äger vi avfallsbolaget SÖRAB.

Regler för vatten och avlopp

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) även kallad vattentjänstlagen reglerar bland annat kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna VA-anläggningen. Vattentjänstlagen gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) gäller för alla som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen i Sundbyberg. I ABVA regleras bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av VA-installationer, vattenmätare, sprinkler och vad man inte får släppa ut i avloppet. Gällande version av ABVA antogs av kommunfullmäktige i maj 2016.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten, det vill säga stället där dina servisledningar ansluter till det allmänna nätet, utgör gränsen mellan fastighetsägarens och kommunens ansvarsområde. Förbindelsepunkten är vanligen placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Om din fastighet gränsar till en väg där allmänna ledningar finns, ansluts dina servisledningar till dessa vid en förbindelsepunkt som vanligen ligger 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Vill du stänga eller öppna din servisventil måste du kontakta Sundbyberg Avfall & Vatten. Servisventilen i förbindelsepunkten får endast öppnas och stängas av personal från Sundbyberg Avfall & Vatten.

Vad du får och inte får spola ut i avloppet

Det finns vissa restriktioner för hur du som husägare får använda ditt avlopp, detta regleras av bestämmelserna i ABVA. En toalett är endast avsedd för avföring, urin och toalettpapper. I hushållets övriga avlopp får du spola ner normalt tvätt- och diskvatten.

Du får inte spola ner kemikalier (bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel med mera), kvicksilver, mediciner, fett och oljor eller fasta föremål (snus, tops, bindor, tamponger med mera).

Uppehåll i sophämtning

Ska du renovera eller bygga om? Kommer du inte att vistas i din bostad och därför heller inte ge upphov till något hushållsavfall? Kommer detta att pågå under minst 6 månader i sträck? Då har du möjlighet att ansöka om uppehåll i avfallshämtning. Det är Sundbybergs stads miljöenhet som bedömer din ansökan och fattar beslut på uppdrag av stadens tillsynsansvariga nämnd.

Gör så här:

Sundbybergs stad
Miljöenheten
172 92 Sundbyberg

Tänk på att:

  • Miljöenheten tar ut en timavgift för att handlägga din ansökan. Även om ansökan avslås kommer du att behöva betala timavgiften för handläggning. Läs mer i taxan (pdf).
  • Uppehållet måste gälla minst 6 månader för att du ska kunna ansöka.
  • Den fasta avgiften kommer du att betala även under uppehållet. I den fasta avgiften ingår tillgång till återvinningscentral samt våra olika insamlingstjänster exempelvis Returen för grovavfall.
  • Miljöenheten meddelar dig och oss när ansökan har beviljats eller avslagits.
  • När du vill starta din sophämtning igen behöver du själv kontakta oss.