Skylt sitter uppsatt vid en avspärrning. Det står översvämning på skylten.

Översvämning

Översvämningar kan innebära stora konsekvenser på bland annat bebyggelse. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom.

Undrar du hur ansvarsfördelningen ser ut vid en översvämning? Vad ansvarar du som fastighetsägare för och vad ansvarar Savab och Sundbybergs stad för. Läs mer längre ner på denna sida.

Innan översvämning

Förebyggande åtgärder innan översvämning:

 • Kontrollera din försäkring.
 • Förvara inte värdefulla eller känsliga föremål i källaren, placera övriga saker så högt du kan.
 • Håll rent i stuprör, hängrännor, brunnar och dräneringsrör
 • Kontrollera att källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.
 • Installera en avstängningsbar golvbrunn i källaren, på avlopp, pumpar för pumpning av avlopp från källare, pluggar för ledningar till tvättställ.
 • Se över golvet i källaren, det bör bestå av ett material som tål vatten.
 • Se till att marken lutar bort från ditt hus och led bort vattnet.
 • Plantera gröna ytor, växter och träd som suger upp vatten. Ett vuxet träd kan ta upp flera hundra liter på en dag.

Vid översvämningar

Här hittar du information om vad du, som fastighetsägare, ska göra vid översvämning från avloppet i din fastighet och vem du kontaktar.

Det är viktigt att genomföra vissa åtgärder direkt för att minimera skadorna. Det är även viktigt att du dokumenterar delar av förloppet för att underlätta skadeutredningsarbetet.

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Förhindra att vatten tränger in genom att lägga något tungt över eventuella brunnslock i källaren.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga tillhörigheter och möbler.
 • Kontakta Savab om misstanke finns att felet är i allmänna ledningar.
 • Vid nödsituation ring 112 för hjälp med länspumpningen.
 • Dokumentera händelsen. Hur kom vattnet in? Vilka åtgärder vidtog du? Ta gärna bilder och filma.

Annat att tänka på

 • Var noga med hygien efter kontakt med avloppsvatten.
 • Är översvämningar ett återkommande problem i området? Prata gärna med dina grannar om de haft liknande erfarenheter. Informera Savab.

Efter översvämning

 • Kontakta ditt försäkringsbolag som i de flesta fall kan ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. Spara alla kvitton.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag.
 • Fota skadorna efter översvämningen.
 • Undvik att gå i vattnet utan stövlar. Det kan finnas bakterier i vattnet som påverkar din hälsa.
 • Ställ en avfuktare i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt.
 • Kontrollera att dricksvattnet kan användas utan att kokas.

Vem ansvarar för vad?

Att ta hand om vattnet i staden vid extrema regn är ett gemensamt
ansvar för alla och vi är flera aktörer som behöver hjälpas åt för att göra
plats för vattnet. Rent juridiskt är ansvaret uppdelat på fastighetsägare,
Savab och kommunen. Här nedanför ser du vem som ansvarar för vad.

Sundbyberg stad

 • Sundbyberg stad har ansvar för stadsplanering och för att planera
  staden för att minska risken för översvämningar.
 • Gator, parker, naturområden och planteringar, med andra ord
  mycket av det som syns ovan jord är stadens ansvar. Resterande
  delar i staden är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med
  hus, skolor, butiker och annat. Där har kommunen ingen rådighet
  och därmed inte heller befogenhet att agera.
 • Den kommunala räddningstjänsten ansvarar bland annat för
  räddningsarbetet vid översvämningar.

Sundbyberg Avfall och Vatten

 • Savabs ledningar ska vara rätt dimensionerade så att
  ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande
  regn.
 • Savabs ledningar ska vara väl underhållna. T ex ska
  avloppsledningar vara fria från trädrötter och andra föremål som
  kan reducera kapaciteten.
 • Savab ska vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan
  till duplikatsystem informera berörda fastighetsägare.
 • Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och
  skador utreder Savab alltid ansvarsfrågan i varje ärende som
  anmäls.

Fastighetsägare

 • Tänk på att du som fastighetsägare ansvarar för alla VA-ledningar
  på din fastighet fram till förbindelsepunkten, som vanligtvis är
  placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.
 • Fastighetens VA-system ska vara väl underhållet. Inte minst gäller
  detta anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.
 • Fastighetens VA-system får aldrig riskera att skada det
  kommunala VA-systemet.
 • Installationsritningar på fastighetens VA-system skall upprättas.
  Att installationsritningar finns är fastighetsägarens ansvar.
 • Separera avloppssystemet inom fastigheten då kommunen anlagt
  ett duplikatsystem i gatan. Det vill säga dagvatten, husdränering, vatten
  från tak och andra ytor får ej längre belasta
  spillvattenledning.

KONTAKTLISTA – VART VÄNDER JAG MIG?

 • Vid akuta störningar och driftfrågor under dagtid: Kontakta Savabs servicecenter 08-706 65 00
 • Vid akuta störningar efter arbetstid: 08-733 03 83
 • Vid störningar på privata ledningar kontakta ett VVS-företag.
 • För skadeanmälan, kontakta ditt försäkringsbolag.
 • För länspumpning vid nödsituation: Ring 112

För mer information om exempelvis skyddsåtgärder mot källaröversvämningar kan du kontakta Savab info@savab.se

 

Läs mer