Ordlista Vatten och Avlopp

Att vatten är livsviktigt märks inte minst på alla termer som vi använder när vi talar om vatten. Här kan du som är intresserad ta del av en ordlista med de vanligaste begreppen rörande vatten i olika former.

Avloppsenhet: Golvbrunn, toalettstol, badkar, handfat, etc.
Avloppsvatten: Vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av
spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.
Avskiljningsgrad: Mängd avskild förorening i förhållande till mängd in till
reningsverket.
Bräddning: Innebär att avloppsvatten, till stora delar bestående av dagvatten
(se nedan), släpps ut i vattendrag och sjöar. Detta kan exempelvis ske vid
extrema skyfall. Utan möjlighet till bräddning kan avloppsvattnet gå baklänges
och riskerar att tränga upp i golvbrunnar och gatubrunnar och orsaka
översvämningar på gator och i källare.
Dagvatten: Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på
markytan. Dagvatten behöver vanligtvis inte renas på samma sätt som
spillvatten (se nedan) i avancerade reningsverk, men behöver genomgå
enklare rening i exempelvis en dagvattendamm.
Dagvattendamm: Används för att avlasta våra dagvattenledningar, och andra
naturliga avrinningssystem som bäckar och åar, genom att lagra vattnet och
minska flödet eller för att rena dagvattnet innan det släpps ut i bäckar och
sjöar. Våra dammar är inte bara till nytta för dagvattensystemet utan också för
vår biologiska mångfald. I Sundbyberg finns tre dagvattendammar.
Dagvattenbrunn: Är en typ av brunn som används för att samla upp och
avleda dagvatten, det vill säga regn- eller smältvatten som samlas på
markytan.
Dräneringsvatten: Grundvatten och nedträngande vatten från regn och
snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.
Dräneringsledning: Ledning som leder bort överflödigt/oönskat vatten i
mark.
Duplikatsystem: Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda
ledningar – motsats till kombinerat avloppssystem.
Förbindelsepunkt: Den punkt utanför tomtgränsen där dina privata VAledningar ansluter till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet; ligger
vanligtvis ca 0,5 m utanför tomtgräns. Savab ansvarar för ledningen fram till
förbindelsepunkten. Ledningarna in till fastigheten ansvarar fastighetsägaren
för.
Förnyelsetakt: Visar hur många meter ledningar som förnyas årligen i
förhållande till hur många meter ledningar som är lagda.
Grundvatten: Kallas vatten i den del av jorden eller berggrunden där
hålrummen är helt vattenfyllda. Det bildas av regn- och smältvatten.
Kombinerat avloppssystem: Avloppssystem där spillvatten och dagvatten
avleds i gemensam ledning.
Kontaminerat vatten: Innebär förorenat vatten, när något främmande ämne
hamnat i vattnet.
Lägenhetsavgift: Ordet syns på vissa fakturor. Lägenhet i detta fall betyder
bostadsenhet. Det är en avgift som ska täcka kostnaden för den nytta som
fastigheten har av att vara ansluten till VA-anläggningen. Det vill säga drift och
underhåll av ledningsnät och vatten- och avloppsreningsverk. Även villor
betalar lägenhetsavgift.
Otjänligt dricksvatten: Dricksvatten som bedömts som otjänligt uppfyller
inte ett eller flera av de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer. Otjänligt
vatten ska inte drickas.
Råvatten: Obehandlat vatten taget från vattentäkt (se nedan).
Recipient: Ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat
avloppsvatten.
Relining: En metod för att lägga in nya rör i en redan befintlig ledning. De
gamla ledningarna finns kvar (jämför med rörspräckning).
Rensbrunn: En brunn som används för att spola och rensa avloppsledningar.
Är ofta placerad vid förbindelsepunkten till en fastighet.
Rörspräckning: En metod för att lägga nya rör i en redan befintlig ledning. Ett
verktyg skickas in i det gamla röret, spräcker det inifrån (trycker sönder röret
utåt), samtidigt som det nya röret dras in med verktyget (jämför med relining).
Separering/separera: När man byter ut en gemensam ledning mot två
separata system för spillvatten och dagvatten. Det kallas att avloppssystemet
byggs om till ett duplikatsystem.
Servisledning: Den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och
fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgränsen.
Servisventil: Ventil vid fastighetens förbindelsepunkt som används för att
stänga vattnet till din fastighet. Den får endast öppnas och stängas av Savabs
personal.
Spillvatten: Förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar
och olika processer i industrin.
Spygatt: Brunn, oftast utan vattenlås, för avledning av dagvatten.
Strumpning/strumpinfodring: En metod för att renovera dåliga rörledningar
från insidan av rören utan att behöva gräva upp hela ledningssträckan. Det är
en glasfiberstrumpa som man för in i ledningen som renoveras. Denna
strumpa härdas med ljus eller varmvatten, beroende på vilken strumpa som
används.
Styrborrning: En metod som används vid speciella tillfällen, till exempel vid
stora korsningar och hårt trafikerade vägar. Det innebär en kontrollerad styrd
borrning i djup- och sidled under gatan och en ledning dras tillbaka till
styrborrsmaskinen.
Tjänligt dricksvatten: Uppfyller alla de kvalitetskrav som Livsmedelsverket
ställer. Det är den bästa bedömningen som dricksvatten kan få.
Tjänligt med anmärkning: Dricksvatten som bedöms som tjänligt med
anmärkning uppfyller de hälsomässiga kvalitetskrav som Livsmedelsverket
ställer men har en avvikelse på exempelvis lukt eller smak.
VA: En vanlig förkortning för vatten och avlopp.
Vatteninstallation: Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin, etc.
Vattentäkt: En sjö, vattendrag eller grundvattenkälla där vatten tas
till dricksvattenförsörjning.
Öppet schakt: Vi gräver upp delar av gatan utmed ledningssträckan och fyller
igen vartefter arbetet fortskrider.