Lagar och riktlinjer

Här hittar du information om lagar och riktlinjer för avfall samt vatten och avlopp, särskilt de delar som gäller för företag och verksamheter.

Renhållningsordning

Sundbybergs stad har en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om avfallshantering samt en avfallsplan. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige.

De lokala avfallsföreskrifterna grundar sig på bestämmelser i miljöbalkens 15:e och 27:e kapitel, avfallsförordningen samt andra regelverk som utfärdats med stöd av miljöbalken. Utöver dessa författningar tar föreskrifterna också ta hänsyn till regler i plan- och bygglagen samt i arbetsmiljölagen.

Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. I Sundbyberg har vi en avfallsplan som delas med kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Tillsammans äger vi avfallsbolaget SÖRAB.

Matavfallsobligatorium från 2024

Från och med 1 januari 2024 ska alla i Sverige sortera ut sitt matavfall. Detta regleras i ny lagstiftning och gäller såväl boende som alla typer av verksamheter. Du som inte har matavfallsortering idag behöver göra något av följande:

 • Ni kan starta upp ett eget matavfallsabonnemang hos oss. Kontakta vårt servicecenter
 • Du som har en verksamhet som medför mindre mängder matavfall och inte har utrymme för ett matavfallskärl kan kontakta din fastighetsägare. Denne kan erbjuda möjligheten att använda fastighetens befintliga avfallsabonnemang. Fastighetsägaren behöver i så fall meddela oss om detta. Meddela oss via webbformulär.

Regler för vatten och avlopp

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) även kallad vattentjänstlagen reglerar bland annat kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna VA-anläggningen. Vattentjänstlagen gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)  Gäller för alla som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen i Sundbyberg. I ABVA regleras bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av VA-installationer, vattenmätare, sprinkler och vad man inte får släppa ut i avloppet. Gällande version av ABVA antogs av kommunfullmäktige i maj 2016.

Vad du får och inte får spola ut i avloppet

Det finns vissa restriktioner för hur du får använda ditt avlopp, detta regleras av bestämmelserna i ABVA. Sundbybergs avloppsvatten tas omhand av Stockholm Vatten och Avfall.

Det här får du spola ner i toaletten:

 • avföring
 • urin
 • toalettpapper

Det här får du spola ner i övriga avlopp:

 • normalt tvättvatten
 • normalt diskvatten

Du får inte spola ner kemikalier (bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel med mera), kvicksilver, mediciner, fett och oljor eller fasta föremål (snus, tops, bindor, tamponger med mera).

Uppehåll i sophämtning

Ska du renovera eller bygga om? Kommer du inte att ha någon verksamhet i din lokal och alltså inte ge upphov till något hushållsavfall? Kommer detta att pågå under minst 3 månader i sträck? Då har du möjlighet att ansöka om uppehåll i din avfallshämtning. Det är Sundbybergs stads miljöenhet som bedömer din ansökan och fattar beslut på uppdrag av stadens tillsynsansvariga nämnd.

Tänk på att:

 • Miljöenheten tar ut en timavgift för att handlägga din ansökan. Även om ansökan avslås kommer du att behöva betala timavgiften för handläggning. Läs mer i taxan här (pdf).
 • Uppehållet måste gälla minst 3 månader för att du ska kunna ansöka.
 • Den fasta avgiften kommer du att betala även under uppehållet.
 • Miljöenheten meddelar dig och oss när ansökan har beviljats eller avslagits.
 • När du vill starta din sophämtning igen behöver du själv kontakta oss.