Planera avfallshantering

Riktlinjerna för god avfallshantering är en vägledning för dig som bygger nya fastigheter eller vill ändra avfallshanteringen i befintliga fastigheter. Riktlinjerna har stöd i stadens föreskrifter om avfallshantering och ska tillämpas så långt det är möjligt.

Ta gärna kontakt med våra avfallshandläggare innan du påbörjar projekteringen. Det är mer att tänka på än du kanske tror – och ju tidigare i processen frågan kommer in desto bättre.

Exempel på frågeställningar vid nybyggnation

När nya bostadshus byggs ska de boende kunna sortera sitt hushållsavfall i minst två fraktioner – i vissa stadsdelar tre. Maskinella insamlingssystem (mobil eller stationär sopsug, eller markbehållare) ska användas. Till en sådan fastighet ska det även finnas utrymme för grovavfall, farligt avfall, el-avfall och källsorterat material såsom förpackningar och tidningar.

Särskilda bestämmelser finns också för insamling av matavfall och fettavfall från livsmedelsverksamheter, exempelvis restauranger och skolor/förskolor med tillagningskök.

Nedan följer några exempel på frågor att ta ställning till när insamlingssystem för olika typer av avfall ska väljas.

Stationär sopsug
Finns det en stationär sopsug i stadsdelen där du tänker bygga? Då ska du höra dig för om möjligheten att koppla din fastighet till den. Riktlinjer för anslutning till stationär sopsug kommer snart att finnas här på savab.se. Läs mer i Handbok för stationär sopsug och kontakta någon av våra avfallshandläggare för mer information.

Mobil sopsug

 • Dockningspunkt samt inkast och tankar ska ligga på kvartersmark och inkast ska vara vända mot kvartersmark.
 • Dockningspunkt får inte ligga i marknivå, så kallad marklucka, om inte luckan har uppvärmning för vinterbruk.
 • Avståndet mellan tömningsfordonets centrum och dockningspunktens centrum får vara maximalt 5 meter. Att hitta en lämplig angöringsplats för fordonet är därför viktigt.

Markbehållare

 • Behållare ska stå på kvartersmark med inkast vända mot kvartersmark.
 • Tömning av markbehållare får inte ske över allmän gång- och/eller cykelbana, om det inte finns en annan säker väg för fotgängare/cyklister att ta. Behållarna får inte heller lyftas över parkerade fordon.
 • Tömningsfordon får inte angöra på allmän gång- och/eller cykelbana vid tömning.
 • Avståndet mellan tömningsfordonets centrum och behållarens centrum får vara maximalt 6 meter.
 • Angöringsplats för tömningsfordon förläggs helst på kvartersmark.

Manuell kärltömning (till exempel källsorteringsrum)

 • Maximalt tio meter mellan avfallsutrymme och tömningsfordonets angöringsplats.
 • Dörrar som passeras ska ha en fri öppning på 1,2 x 2 meter.
 • Maximalt två dörrpassager enkel väg.
 • Inga trappsteg.
 • Dragvägen ska vara hårdgjord och får inte luta mer än 1:12 (1 meters höjdskillnad på 12 meter sträcka).

Angöringsplatser för hämtningsfordon
De olika fordonstyperna är 2,5 meter breda och cirka 10 meter långa. Vanliga p-fickor längs en gata är anpassade för personbilar som är betydligt smalare. Dessutom är p-fickor ofta upptagna när avfallsfordonet kommer.

Platsen där tömningsfordonet måste parkera ska därför helst vara längs lågtrafikerade lokalgator utan busstrafik. På lokalgator med busstrafik behöver en lastzon anläggas på angöringsplatsen för att bussar ska kunna passera. Längs huvudgator är det direkt olämpligt att ha avfallshämtning.