Fettavskiljare

När fett kommer ut i avloppet och svalnar, stelnar det. Stelnat fett på rörens insida kan orsaka avloppsstopp och översvämningar. Därför får inte större mängder fett hällas ut i avloppet.

NÄR BEHÖVS EN FETTAVSKILJARE?

Alla fastigheter med verksamhetslokaler som avger mer fett till avloppet än ett normalt hushåll ska ha en fettavskiljare installerad.

Alla fettavskiljare som installeras i Sundbybergs stad ska vara typgodkända enligt SSEN-1825-1 (Utformning) och SSEN-1825-2 (Dimensionering).

Varför ställs kravet?

  • Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 21 § ”En fastighetsägare får inte använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet.”
  • ABVA (2016): 31. ”Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion eller som kan skada ledningsnätet eller dess funktion eller som påverkar slamkvaliteten, eller som negativt kan påverka reningsprocesserna i avloppsreningsverket.”

INSTALLATION AV FETTAVSKILJARE

Följande dokument ska bifogas vid ansökan om bygglov eller anmälan:

  • Fackmannamässigt utförd installationsritning
  • Ritning över avskiljarens placering i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan enligt PBL
  • Namn på kontrollansvarig
  • Ritning/skiss där angöringsplats för tömningsfordon finns inritad

För mer info se vår Handbok för fettavskiljare som du hittar bland länkarna här intill.