Lagar och riktlinjer

Här hittar du information om de lagar och riktlinjer för avfall, vatten och avlopp vilka gäller dig som är företagare.

Renhållningsordning

Sundbybergs stad har en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om avfallshantering samt en avfallsplan. Renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige.

De lokala avfallsföreskrifterna grundar sig på bestämmelser i miljöbalkens 15 och 27 kapitel, avfallsförordningen samt andra regelverk som utfärdats med stöd av miljöbalken. Utöver dessa författningar tar föreskrifterna också ta hänsyn till regler i plan- och bygglagen samt i arbetsmiljölagen.

Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. I Sundbyberg har vi en avfallsplan som delas med kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Tillsammans äger vi avfallsbolaget SÖRAB.

Livsmedelsverksamheter ska sortera ut matavfall

Har du en livsmedelsverksamhet? Då ska du sortera ut ditt matavfall.

REGLER FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) även kallad vattentjänstlagen reglerar bland annat kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna VA-anläggningen. Vattentjänstlagen gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)  Gäller för alla som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen i Sundbyberg. I ABVA regleras bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, inkoppling av VA-installationer, vattenmätare, sprinkler och vad man inte får släppa ut i avloppet. Gällande version av ABVA antogs av kommunfullmäktige i maj 2016.

VAD DU FÅR OCH INTE FÅR SPOLA UT I AVLOPPET

Det finns vissa restriktioner för hur du får använda ditt avlopp, detta regleras av bestämmelserna i ABVA. En toalett är endast avsedd för avföring, urin och toalettpapper. I övriga avlopp får du spola ner normalt tvätt- och diskvatten.

Du får inte spola ner kemikalier (bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel med mera), kvicksilver, mediciner, fett och oljor eller fasta föremål (snus, tops, bindor, tamponger med mera).