Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

Är du osäker på vad du har för sopabonnemang eller vattenförbrukning (om din verksamhet står för VA-abonnemanget)? Kontakta i så fall Servicecenter.

Avgifter för avfallshämtning

Avfallstaxan ska svara mot de kostnader som Sundbyberg Avfall & Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

Under ”Läs mer” hittar du hela taxan och de alternativ som finns för dig som verksamhetsutövare.

Ny avfallstaxa 2019

Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om nya taxor för avfallshämtning, som gäller från och med 1 januari 2019.

Inför 2019 ökar våra kostnader, främst på grund av att förbränningsanläggningarna höjer sina avgifter. Det blir alltså dyrare att elda upp avfallet. Samtidigt blir det billigare att återvinna det som går att återvinna, som till exempel matavfall.

Nytt för dig som verksamhetsutövare är att du kommer att bli debiterad en fast administrativ avgift. Tidigare har den kostnaden varit inräknad i sophämtningsavgiften, men nu väljer vi att lyfta ut den som en separat avgift per verksamhet och fastighet.

Prisjämförelse 2018-2019
Exempel: En restaurang med ett 660-literskärl för restavfall och två 140-liters matavfallskärl som båda töms en gång i veckan, samt en 1-kubikmeters fettavskiljare som töms varannan månad.

  • Årsavgift 2018: 9720 (restavfall) + 1430*2 (matavfall) + 830*6 (tömningar fettavskiljare) = 17560 kr inklusive moms (1463 kr/månad).
  • Årsavgift 2019: 268 (fast avgift) + 10692 (restavfall) + 1100*2 (matavfall) + 750*6 (tömningar fettavskiljare) = 17660 kr inklusive moms (1472 kr/månad).

Under ”Läs mer” hittar du hela taxan.

Avgifter för vatten och avlopp

Brukningsavgiften ska täcka många olika saker; alltifrån drift och underhåll av ledningsnät och pumpstationer till administration. Den täcker också produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten innan det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

Hur mycket du betalar för vatten och avlopp beror på hur ditt hyresavtal ser ut. Vissa företag betalar själva en brukningsavgift för vatten och avlopp, för andra ingår det i hyresavtalet. Är du osäker på vad som gäller, fråga fastighetsägaren eller titta i ditt hyresavtal.

Betalar du för vattnet läs mer under Fastighetsägare/Avgifter. Taxan i sin helhet hittar du under ”Läs mer”.

Betalning

Företag och verksamheter faktureras sex gånger per år för sophämtning. Om du även betalar för vattenförbrukning till oss så får du faktura för det fyra gånger per år.

Det går även att betala via e-faktura, ansök om det hos din internetbank.