Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

Nya avgifter för avfall och VA

Nya taxor för 2018 gäller från 1 januari. Här är ett exempel på hur de nya avgifterna för avfallshämtning kan se ut.

Avfallstaxa inklusive moms, exempel: Årsavgift 2017 Årsavgift 2018 Skillnad
Restaurang med 1 st 660-literskärl och 1 st matavfallskärl, som töms en gång i veckan samt fettavskiljare (>2 kbm) som töms 6 gånger per år. 17 730 kr 20 390 kr 2 660 kr

 

Taxorna ska motsvara våra kostnader för avfallshantering och vatten/avlopp. Vi har nu fått ökade kostnader för bland annat investering, drift, underhåll och reparationer av våra anläggningar. Våra leverantörer höjer också sina priser. För att kunna bibehålla hög kvalitet och service behöver vi revidera våra taxor.

Under ”Läs mer” hittar du taxorna.

Är du osäker på vad du har för sopabonnemang eller vattenförbrukning (om din verksamhet står för VA-abonnemanget)? Kontakta i så fall Servicecenter. Deras kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Avgifter för avfallshämtning

Avgiften ska täcka de kostnader som Sundbyberg Avfall & Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall via bolagets försorg. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

Avgifter för vatten och avlopp

Hur mycket du betalar för vatten och avlopp beror på hur ditt hyresavtal ser ut. Vissa företag betalar själva en brukningsavgift för vatten och avlopp, för andra ingår det i hyresavtalet.

Brukningsavgiften ska täcka många olika saker; alltifrån drift och underhåll av ledningsnät och pumpstationer till administration. Den täcker också produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten innan det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

Brukningsavgiften delas upp i en fast och en rörlig avgift, och specificeras på fakturan som en administrativ och en drift- och underhållsavgift för varje lägenhet (bostad) eller lägenhetsekvivalent (lokaler som inte är bostäder). Den rörliga avgiften utgör en kostnad per kubikmeter förbrukat dricksvatten och motsvarande mängd avloppsvatten som behöver renas.

Är du osäker på vad som gäller, fråga fastighetsägaren eller titta i ditt hyresavtal.

Betalning

Företag och verksamheter faktureras sex gånger per år för sophämtning. Om du även betalar för vattenförbrukning till oss så får du faktura för det fyra gånger per år.

Det går även att betala via e-faktura, ansök om det hos din internetbank.