Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

Avgifter för avfallshämtning

Avgiften ska täcka de kostnader som Sundbyberg Avfall & Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall via bolagets försorg. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

Avgifter för vatten och avlopp

Hur mycket du betalar för vatten och avlopp beror på hur ditt hyresavtal ser ut. Vissa företag betalar själva en brukningsavgift för vatten och avlopp, för andra ingår det i hyresavtalet.

Brukningsavgiften delas in i en rörlig avgift som baseras på vattenförbrukningen och en fast avgift som baseras på vattenmätarens storlek. Är du osäker på vad som gäller, fråga fastighetsägaren eller titta i ditt hyresavtal.

Betalning

Företag och verksamheter faktureras sex gånger per år för sophämtning. Om du även betalar för vattenförbrukning till oss så får du faktura för det fyra gånger per år.

Det går även att betala via e-faktura, ansök om det hos din internetbank.