Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

Nya avgifter för avfall och VA

Nya avgifter för 2018 gäller från 1 januari. Här följer exempel på hur de nya avgifterna kan se ut.

Avfallstaxa inklusive moms och fasta avgifter, exempel: Årsavgift 2017 Årsavgift 2018 Skillnad
Flerbostadshus med 15 lägenheter och 3 st 370-literskärl, som töms en gång i veckan. 21 030 kr 24 270 kr 3 240 kr
Flerbostadshus i Ursvik, kopplat till stationär sopsug. Per lägenhet. 2 280 kr 2 622 kr 342 kr
VA-taxa inklusive moms, exempel: Årsavgift 2017 Årsavgift 2018 Skillnad
Flerbostadshus med 15 lägenheter och 1000 kvm våningsyta samt 800 kvm tomtyta. Förbrukar 2000 kubik vatten per år. 35 407 kr 44 625 kr 9 210 kr

 

Taxorna höjs för att täcka våra ökade kostnader. Det finns ett stort behov av underhåll och reparationer på våra gamla vatten- och avloppsledningar. Våra leverantörer höjer också sina priser. Till exempel investerar Norrvatten i modernare vattenrening vilket bidrar till en ganska kraftig prishöjning. Vi byter även ut vattenmätarna mot nya som är självavläsande, vilket kommer att underlätta din vattenavläsning och ge säkrare underlag för debitering.

Under ”Läs mer” hittar du taxorna.

Är du osäker på vad du har för sopabonnemang eller vattenförbrukning idag, kontakta Servicecenter för mer information. Servicecenters kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Avgifter för avfallshämtning

Avgiften ska täcka kostnader som Sundbyberg Avfall och Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall via bolagets försorg. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

Avgifter för vatten och avlopp

Allt från nyinstallation till drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningen ska bekostas av den VA-taxa du som kund betalar. Avgifterna i VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och delas in i två delar – anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Som fastighetsägare betalar du inte mer i anläggningsavgift än vad det kostar att ansluta fastigheten till avloppsnätet.

Anläggningsavgiften avser bland annat framdragning av vatten, spillvatten och dagvatten till tomtgränsen, och upprättande av förbindelsepunkt. För mer information om anläggningsavgiften, se Sundbyberg Avfall & Vattens VA-taxa. För dig som är boende i villa tillkommer det en anläggningsavgift för anläggandet av en ny dagvattenledning till fastigheten.

Brukningsavgift
Brukningsavgiften som du betalar ska täcka många olika saker; alltifrån drift och underhåll av ledningsnät och pumpstationer till administration. Brukningsavgiften täcker också produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten innan det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

Brukningsavgiften delas upp i en fast och en rörlig avgift. På fakturan specificeras den fasta avgiften som en administrativ avgift och en drift- och underhållsavgift för varje lägenhet (bostad) eller lägenhetsekvivalent (lokaler som inte är bostäder). Den rörliga avgiften utgör en kostnad per kubikmeter förbrukat dricksvatten och motsvarande mängd avloppsvatten som behöver renas.

Betalning

Som fastighetsägare faktureras du sex gånger per år för sophämtning och fyra gånger per år för vatten och avlopp.

Det går även att betala via e-faktura, ansök om det hos din internetbank.