Arbete vid dammen i Brotorp

Dammen i västra Brotorp är en av få naturliga öppna vattenytor i Sundbyberg och fanns redan innan husen i området byggdes.
Dammen fyller en viktig funktion genom att rena vatten och bidra till biologisk mångfald av växter och djur. Nu sätter vi igång arbete med att säkra och snygga till dammen inför våren.

DAMMEN RENAR VATTNET FRÅN DITT TAK

Dammen i Brotorp samlar upp och renar regnvattnet från tak och gator i området. Dammen är första steget i ett långt vattensystem som går vidare till Brunnsviken och ut i Östersjön.

SÄKERHETSARBETE VID DAMMEN PÅ GÅNG

Av säkerhetsskäl ska en dagvattendamm ha flacka slänter och avsatser. Därför påbörjar vi inom kort arbete med att lägga på grus i strandkanten. Som alltid i stadsmiljö är det viktigt att ha uppsikt över minderåriga. Läs mer om barnsäkerhet vid vatten här.

RÄDDA GRODORNA – TVÄTTA INTE BILEN PÅ GATAN

Grodor, vattensalamandrar och trollsländor är några av de djur som trivs bra i den här typen av miljöer. För deras skull är det viktigt att vattnet inte förorenas. Därför ska du till exempel inte tvätta din bil på gatan, för då rinner miljöfarliga ämnen ut i dammen och vidare till Brunnsviken och Östersjön. Tack för att du hjälper till att vara rädd om vattnet och miljön!

HAR DU FRÅGOR OM DAMMEN?

Kontakta oss gärna via vårt Servicecenter:
E-post: service.stadsmiljo@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 65 00