Avfall

Avfallshanteringen i Sundbyberg är en viktig del i kommunens arbete för en hållbar utveckling. För att uppnå en hållbar avfallshantering krävs fokus på återvinning, återanvändning och avfallsminimering, men även på att avfallets farlighet minskar. Sundbyberg Avfall & Vatten ansvarar för hanteringen av hushållsavfall från bostäder och verksamheter, på uppdrag av Sundbybergs stads kommunfullmäktige. Vi är ett kommunalt bolag som är icke-vinstdrivande.

Det här ansvarar vi för

Sundbyberg Avfall & Vatten ansvarar för att allt hushållsavfall från bostäder och verksamheter samlas in, transporteras och behandlas. Det gör vi på uppdrag av Sundbybergs kommunfullmäktige. För insamlingen har vi upphandlade entreprenörer som transporterar avfallet till en omlastningsstation. Där tar avfallsbolaget SÖRAB över, som ägs av nio norrortskommuner varav Sundbyberg är en.

På uppdrag av ägarkommunerna upphandlar SÖRAB behandlingen av vårt avfall. Till exempel matavfallet, som idag skickas till en rötningsanläggning som ägs av Uppsala Vatten och Avfall och där bara matavfall behandlas. När det gäller matavfall tycker ägarkommunerna att det är viktigt att det rötas i en anläggning för endast matavfall, så att restprodukten kan användas som gödsel på odlingsmark. Det handlar inte bara om att utvinna biogas.

Det här ansvarar producenterna för

I Sverige finns idag lagar om producentansvar för åtta produktgrupper:

  • batterier (El-kretsen ansvarar för insamling)
  • bilar (BilRetur ansvarar för insamling)
  • däck (Svensk Däckåtervinning ansvarar för insamling)
  • elutrustning, inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur (El-kretsen ansvarar för insamling)
  • förpackningar (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för insamling)
  • returpapper (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för insamling)
  • läkemedel (samtliga apotek ansvarar för insamling)
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för insamling)

I producentansvaret ingår att ta hand om produkterna när de är uttjänta. Syftet är också att motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla.

Kommuner och kommunala bolag ansvarar inte för att samla in den här typen av avfall, även om mycket av det går att lämna på de kommunala återvinningscentralerna.

Avfallsplan

I Sundbybergs avfallsplan är ett övergripande mål att göra källsortering tillgänglig och begriplig för människor. Det ska vara lätt att göra rätt, eller svårt att göra fel. Avfallsplanen anger mål för olika delar av avfallshanteringen fram till 2020 och omfattar alla steg i EU:s avfallstrappa. Avfallsplanen är kommunövergripande och gemensam för de kommuner som ingår i SÖRAB-konsortiet. Tillsammans är vi 500 000 invånare starka. Här kan du läsa mer om Avfallsplan 2020.

Sundbyberg är en sopsugskommun

Sundbyberg växer, men ytan är fortfarande bara nio kvadratkilometer. Det betyder att det ibland blir svårt för avfallsfordon att ta sig fram och i synnerhet att parkera för att hämta sopor från fastigheterna. Därför försöker vi minska den manuella sophämtningen, och därmed antalet sopbilar på gatorna, och istället planera för att nya bostadsområden ska kopplas till stationär sopsug.

I Sundbyberg finns idag fyra stationära sopsugar av varierande ålder. Som kuriosa kan nämnas att världens första sopsugsanläggning för ett bostadskvarter byggdes just i Sundbyberg. Det var i Ör på 1960-talet. Idag är knappt 40 procent av Sundbybergs lägenheter anslutna till en stationär sopsug. Kommunen blir nu huvudman för dessa sopsugar och Sundbyberg Avfall & Vatten kommer att äga och driva dem. I skrivande stund projekterar bolaget även för att bygga ut en av dem, den i Hallonbergen.