Vit odiskad tallrik med fettrester

Fettavfall

När fett kommer ut i avloppet och svalnar, stelnar det och kan orsaka avloppsstopp och översvämningar. Verksamheter som släpper ut mer fett till avloppet än ett vanligt hushåll ska installera fettavskiljare.

När behövs en fettavskiljare?

Alla fastigheter med verksamhetslokaler som avger mer fett till avloppet än ett normalt hushåll ska ha en fettavskiljare installerad.

Alla fettavskiljare som installeras i Sundbybergs stad ska vara typgodkända enligt SSEN-1825-1 (Utformning) och SSEN-1825-2 (Dimensionering).

Varför ställs kravet?

 • Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) 21 § ”En fastighetsägare får inte använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet.”
 • ABVA (2016): 31. ”Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion eller som kan skada ledningsnätet eller dess funktion eller som påverkar slamkvaliteten, eller som negativt kan påverka reningsprocesserna i avloppsreningsverket.”

Tömning av fettavskiljare

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ha ett abonnemang för tömning av fettavskiljare. Som företagare ansvarar du för att tömningen kan ske på utsatt tid.

Installation av fettavskiljare

Följande dokument ska bifogas vid ansökan om bygglov eller anmälan:

 • Fackmannamässigt utförd installationsritning
 • Ritning över avskiljarens placering i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan enligt PBL
 • Namn på kontrollansvarig
 • Ritning/skiss där angöringsplats för tömningsfordon finns inritad

Se även vår handbok för fettavskiljare, under Läs mer.

Fett som samlas upp i behållare

Spillfett är det fett som uppstår vid tillagning av mat eller dryck, exempelvis från fritöser och stekbord. Det brukar vanligtvis samlas upp i behållare som hämtas av en anlitad transportör. Från och med 1 januari 2024 är det endast kommunen eller kommunens anvisade entreprenör(er) som får hämta spillfett.

Det regionala avfallsbolaget Sörab auktoriserar (godkänner och tecknar avtal med) entreprenörer för att hämta spillfett, på uppdrag av kommunen. Den som hämtar ditt spillfett idag måste från och med 2024 vara auktoriserad av Sörab för att få fortsätta med det.

För att ha ett godkänt abonnemang behöver du:

 1. Kontrollera om entreprenören som hämtar ditt spillfett har auktoriserats av Sörab.
 2. Om entreprenören inte har auktoriserats, be dem att ansöka om ”auktorisation hos Sörab”.
 3. Kontrollera efter ett par veckor att entreprenören har blivit auktoriserad.
 4. Om entreprenören inte blir auktoriserad, behöver du anlita en annan entreprenör som är auktoriserad av Sörab. (Se www.sorab.se för att komma i kontakt med dem, och för mer information.)