Illustration till VA- och avfallstaxan

Förändrade taxor för vatten och avfall 2024

PUBLICERAD 2023-10-23 09:10 UPPDATERAD 2024-03-18 15:03

De nya taxorna för VA respektive avfall är antagna av Sundbybergs stads kommunfullmäktige och började gälla 1 januari 2024. Här kan du läsa mer om vad förändringarna innebär för dig. Alla priser är inklusive moms.

Ny avfallstaxa 2024

Sundbybergs avfallstaxa täcker kostnaderna för insamling och behandling av avfall från dig som bor och verkar i staden, samt de fasta kostnader som uppstår i samband med detta. Vilken avgift du betalar beror på vilken typ av avfallshantering du har där du bor.

Den fasta avgiften sänks i den nya avfallstaxan med 35% per hushåll för en villa och med 18% per lägenhet i flerbostadshus samt med 3% för verksamheter. För den rörliga abonnemangskostnaden får samtliga restavfallsabonnemang en höjning med 13%. Denna omfördelning mellan fast och rörlig kostnad syftar till att ge dig större möjlighet att påverka dina kostnader.

Nedan jämförs översiktligt taxeförändringen för några exempelkunder, ett villahushåll samt ett hushåll i flerbostadshus med avfallshämtning i kärl.

2023 kr/år 2024 kr/år Skillnad i kr/år
Villahushåll* 3950 4026 + 76
Flerbostadshus** kärlhämtning per lägenhet 2271 2369 + 98
*Beräkning gjord på ett typiskt villahushåll med ett 190-literskärl för restavfall och ett 140-literskärl för matavfall med hämtning varannan vecka.
**Beräkning gjord för ett flerbostadshus med totalt 70 lägenheter och med abonnemang på fyra 660-literskärl för restavfall och två 140-literskärl för matavfall med hämtning två gånger i veckan. 

Ny VA-taxa 2024

Avgiften för vatten och avlopp höjs med i snitt knappt 25 % i Sundbyberg från 1 januari 2024. Det motsvarar en avgiftsökning för en genomsnittlig villa med 147 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet blir ökningen knappt 79 kronor per lägenhet och månad.

Vi har i uppdrag att trygga och säkra det växande Sundbybergs dricksvatten- och avloppshantering med så liten påverkan på miljön som möjligt. Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att köpa in dricksvatten från vattenverket i Görväln (Järfälla), leverera dricksvatten till din kran, samt underhålla ledningsnätet och ta hand om avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator.

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service du har tillgång till.

2023 kr/år 2024 kr/år Skillnad kr/år
Villa (Typhus A*) 6510 8272 + 1762
Flerbostadshus (Typhus B**) 62 050 76 187 + 14 137
* Typhus A är ett friliggande källarlöst enbostadshus. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år.
**Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år.

Varför förändras taxorna?

Vi får enligt lag varken göra vinst eller förlust utan våra avgifter ska spegla våra kostnader. Detta innebär att vi behöver ta ut en högre avgift i takt med att våra omkostnader ökar. Inköpspris på dricksvatten, kostnad för rening av avloppsvatten, ränteökning och kostnader för avfallsbehandling och bränsle är exempel på sådant som påverkar våra kostnader.

För dig som bor i en fastighet ansluten till någon av Savabs stationära sopsugsanläggningar sker istället en kostnadsminskning med cirka 13 % per lägenhet och år. Det här beror bland annat på förmånligare driftavtal och att fler fastigheter ansluter sig till sopsugsanläggningarna.

Nyheter för 2024

Savab börjar samla in för förpackningar

År 2024 blir insamling av förpackningar kommunernas ansvar. För insamling av förpackningar från flerbostadshus kommer Sundbyberg att godkänna entreprenörer som erbjuder hämtning. Avgiften betalas direkt till den som utför hämtningen, men du som fastighetsägare kommer att kunna få ersättning för en del av kostnaden från Savab.

Större möjlighet att påverka kostnaderna för avfall

För att nå mot de högt ställda miljömålen i stadens avfallsplan sker i den nya avfallstaxan en omfördelning mellan fasta och rörliga avgifter. En mindre andel fast avgift gör att du har större möjlighet att påverka dina kostnader.

Separat avgift för dagvatten

Regn och smältvatten som rinner på marken kallas dagvatten. Detta måste tas omhand för att inte orsaka översvämningar eller andra problem. Kostnaden för att ta hand om dagvatten behöver bli mer rättvist fördelad och därför lyfter vi nu ut den kostnaden som en separat avgift på vattenfakturan. Dagvattenavgiften för dig som äger en flerbostadsfastighet kommer med detta förslag att grundas på hur stor din tomtyta är. Du som bor i villa kommer att betala en schablonkostnad som är lika stor för alla som bor i enbostadshus.