En dagvattenbrunn där några höstlöv ligger på gallret. Det är mycket vatten runt brunnen.

Vad gör du på dagvattnets dag 24 september?

PUBLICERAD 2023-09-13 14:09 UPPDATERAD 2023-09-22 14:09

Allt vatten som omger oss, vilket är egentligen dagvatten? Jo, det är det vatten som faller ner från himlen och landar på våra gator, hustak och andra ytor. För att det inte ska bli vattenansamlingar eller översvämningar i staden måste allt detta vatten tas omhand på olika sätt. Här kan du läsa mer om hur Sundbyberg tar hand om dagvatten och vad du själv kan göra.

De senaste åren har vi blivit påminda om riskerna för översvämning och förorenade sjöar och vattendrag. I en snabbväxande stad som Sundbyberg är det därför viktigt att bland annat skapa platser för dagvatten, där stadens vatten kan samlas upp och fördröjas innan det rinner vidare ut i närliggande vattendrag. I samband med dagvattnets dag 24 september uppmärksammar vi denna viktiga hantering.

VAD GÖR SUNDBYBERG?

Åtgärdsprogram tillsammans med närliggande kommuner
Staden arbetar kontinuerligt för att minska föroreningar i Brunnsviken och Östersjön via till exempel de Lokala åtgärdsprogrammen (LÅP). Åtgärdsprogrammen är ett samarbete mellan Stockholm, Solna, Sundbyberg och flera andra angränsande kommuner och syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsvikens avrinningsområde.

Grönytefaktor och dagvattenutredningar
Vid planering av ny bebyggelse ska alltid platsspecifika dagvattenutredningar genomföras. Ett planeringsverktyg som Sundbyberg arbetar med kallas Grönytefaktor. Grönytefaktorn ser till att grönska, dagvatten och sociala värden får plats i staden. Grönytefaktorn har testberäknats för ett antal planerade kvarter och gårdar i Ursviks västra delar i.

Separering av avlopps- och dagvattenledningar
På många håll i Sundbyberg leds avloppsvatten och dagvatten i samma ledningar. Regn som faller över staden leds då tillsammans med avloppsvatten till ett reningsverk. Eftersom nederbörd varierar och kan förekomma i stora mängder på kort tid måste reningsverken vara dimensionerade för att ta emot upp till 10 000 liter vatten i sekunden. Detta trots att hushållens avlopp ”bara” tillför mellan 1000 och 3 000 liter i sekunden (gäller Stockholms innerstad). Trots reningsverkens höga kapacitet tvingas de ändå i vissa lägen att släppa förbi orenat vatten. Planering för att separera dagvattenledningar från avloppsledningar i Sundbyberg pågår.

VAD KAN DU SJÄLV GÖRA?

Du som äger en egen fastighet kan bidra på flera sätt till att ta hand om dagvattnet.

  • Minska andelen hårdgjord yta på din tomt.
  • Gröna tak: växtlighet som takbeklädnad kan ta hand om regnvattnet.
  • Låt vattnet infiltrera naturligt på gräs- eller grusytor.
  • Samla vatten i en regnvattentunna och använd för bevattning.
  • Stenkista eller annat vattenmagasin kan ta hand om dagvatten.

VILL DU VETA MER OM DAGVATTEN I STADEN?

Vattnets väg bryr sig inte om människors gränser. Därför är dagvattenfrågan något som kräver samarbete över olika gränser. I Sundbyberg ligger det mesta ansvaret för samordning på Sundbybergs stad. Här intill har vi samlat länkar där du som är intresserad kan läsa mer om arbetet med en hållbar dagvattenhantering.