Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på sådana uppgifter är namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och fotografier. Här beskriver vi hur vi hanterar sådana uppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss och vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlas i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi ser kontinuerligt över våra rutiner och har utsett ett dataskyddsombud som granskar att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Sundbyberg Avfall & Vatten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig bestämmer när och varför vi behöver dina personuppgifter samt hur de ska användas, och ansvarar för att uppgifterna du lämnar till oss hanteras på rätt sätt.

Vi skriver personuppgifts­biträdes­avtal med de av våra leverantörer som kommer i kontakt med dina personuppgifter när de utför tjänster på uppdrag av oss. Avtalen säkerställer att företagen inte sprider eller missbrukar informationen. Om de överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES, säkerställer Sundbyberg Avfall & Vatten att sådan överföring är laglig.

Hur används dina personuppgifter?

Vi behöver vissa personuppgifter för att kunna utföra de uppdrag som vi är ålagda att göra, och administrera våra kunders avfalls-, vatten- och avloppstjänster. De används för att kunna registrera dig som kund hos oss, leverera tjänster och skicka fakturor samt kommunicera med dig.

Personuppgifterna kan användas av vår egen personal och av de leverantörer, som vi har personuppgifts­biträdes­avtal med, och som utför olika delar av våra tjänster på uppdrag av oss.

Som kommunal verksamhet lyder Sundbyberg Avfall & Vatten även under offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla uppgifter som vi samlar in är offentliga handlingar och kan begäras ut.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos oss. Sedan kommer vissa personuppgifter att sparas i enlighet med de lagkrav som vi lyder under, till exempel bokföringslagen och arkivlagen. Därefter raderar vi dem på ett säkert sätt, eller avidentifierar dem så att de inte längre går att koppla till dig.

Om du nyttjar någon av våra kostnadsfria tjänster, och inte är formell kund hos oss, raderar vi de personuppgifter du eventuellt har angett så snart tjänsten är utförd.

Begära information och ändringar

Du har rätt att begära information från oss om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du har också rätt att be oss rätta eller ändra samt, i vissa fall, att vi raderar dina uppgifter.
Via blanketten ”Begäran om information eller ändring av personuppgifter” som du hittar i vårt blankettarkiv, kan du ansöka om följande:

  • Registerutdrag över vilka uppgifter vi har om dig
  • Rätta uppgifter vi har om dig som är felaktiga eller ofullständiga
  • Begränsa användningen av dina personuppgifter. Det kan dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig som kund.
  • Radera dina personuppgifter. Det förutsätter att vi inte enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Blankettarkivet når du via ”Läs mer” högst upp på den här sidan.

Personuppgiftsincident

Om Sundbyberg Avfall & Vatten får ett dataintrång, eller oavsiktligt förlorar personuppgifter, kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.

Kontakta oss

Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utnyttja dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via info@savab.se.

Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att istället mejla dataskyddsombud@savab.se.

Om du inte känner att du får dina rättigheter tillgodosedda hos oss, kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för dataskydd.