Vattnets väg - illustration från Svenskt Vatten

Vatten och avlopp

Sundbyberg Avfall & Vatten tillhandahåller dricksvatten till hela kommunen från kommunalförbundet Norrvatten, via ett sex mil långt dricksvattennät. Samtidigt planeras en utbyggnad av vattennätet för att kunna leverera till alla nya bostäder som byggs här. Vi har också fem egna avrinningsområden för dagvatten, och det pågår ett arbete med avloppsvatten som ska ledas bort från hushållen till Bromma reningsverk.

Dricksvatten

Du som bor i Sundbyberg får ditt dricksvatten ifrån Mälaren via Görvälns vattenverk i Järfälla. I vattenverket renas vattnet i flera processer och leds sedan ut i ledningar ända fram till din kran.

Som alla vattenverk följer Görvälnverket rådande lagstiftning och rekommendationer från Livsmedelsverket vad gäller provtagning och rening av dricksvattnet. På plats i laboratoriet analyseras vatten från hela vattenkedjan. Prover tas på:

  • Råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverket från Mälaren
  • Vatten från de olika reningsstegen i vattenverket
  • Utgående dricksvatten
  • Kranvatten hos konsumenten

Vi på Sundbyberg Avfall och Vatten tar även prover:

  • varje gång vi driftsätter nya ledningar.
  • om klagomål inkommer

Läs mer om ditt dricksvatten genom att följa länken här intill.

Avloppsvatten

Sundbybergs avloppsvatten går till Bromma reningsverk i Stockholm. I reningsverket renas avloppsvattnet med mekaniska, kemiska och biologiska metoder innan det släpps ut i Östersjön. Läs mer om reningen av avloppsvatten via länken här intill.

Vattenledningsnätet

I Sundbyberg finns det dels huvudvattenledningar som Norrvatten ansvarar för, dels distributionsledningar som Sundbyberg Avfall & Vatten ansvarar för. Vi ansvarar också för servisledningar, som förbinder fastigheter med våra ledningar i gatan. I de allra flesta fall ansvarar vi för servisledningen fram till 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, där förbindelsepunkten finns. Efter förbindelsepunkten har fastighetsägaren ansvaret för servisledningarna.

Sundbyberg Avfall & Vatten söker kontinuerligt efter läckor på vattenledningsnätet för att minska vattenförbrukningen och undvika större vattenläckor.

Upptäcker du en vattenläcka under ordinarie arbetstid kontakta oss, se under Kontakt.

Är vattenläckan inomhus, stäng ventilen innan du stänger vattenmätaren och tillkalla sedan en VVS- firma. Har vattenläckan uppstått på tomtmark kommer vi och stänger av ventilen i gatan, sedan får du tillkalla en VVS- firma.

Spillvattenledningsnätet

Fastighetsägaren ansvarar för avloppsservisen ut till förbindelsepunkten, som i de flesta fall ligger 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Därefter ansvarar vi för servisen och avloppsledningsnätet.

Sundbyberg Avfall & Vatten utför kontinuerlig tv-inspektion av avloppsledningsnätet för att upptäcka eventuella skador.

Om du har fått avloppsstopp som du tror sitter i huset eller på tomtmark, kontakta då en VVS- firma eller en slamtömningsfirma för rensning. Sitter stoppet utanför tomtmark kontakta då oss, se under Kontakt.

Sms-aviseringar

Vid akut driftstörning blir vi ofta tvungna att stänga av vattnet för en eller flera fastigheter. Vi informerar naturligtvis om detta här på webben. Men för att snabbare nå ut med information använder vi oss i vissa fall av sms till boende i det drabbade området. Driftstörningar kan handla om akuta vattenavstängningar eller om kvalitetsstörningar på dricksvattnet.

Meddelandet skickas till:

  • De som är folkbokförda på den berörda adressen (över 16 år)
  • Telefoner som är registrerad på adressen

Dagvattenledningsnätet

Dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten från gator, tak och andra hårdgjorda ytor, rinner via dagvattenledningar ut i närmaste vattendrag. Därför är det viktigt att det inte kommer med onödiga föroreningar i dagvattnet, till exempel olja. I stora delar av centrala Sundbyberg finns det inga dagvattenledningar så där leds dagvattnet bort via avloppsledningsnätet till avloppsreningsverket. För att inte belasta avloppsreningsverket i onödan är det bra om så mycket dagvatten som möjligt kan tas om hand lokalt, med till exempel infiltration.

Om det finns en särskild dagvattenledning framdragen till tomtgränsen får inget dag- och dräneringsvatten släppas till fastighetens spillvattenledningar. Dispens för att få slippa koppla om dräneringsledningar och dagvattenledningar från garagenedfarter kan sökas hos Sundbyberg Avfall & Vatten.