Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

Är du osäker på vad du har för storlek på kärl, eller vilken vattenförbrukning du har idag, kontakta Servicecenter för mer information. Servicecenters kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Avgifter för avfallshämtning

Avgiften ska täcka kostnader som Sundbyberg Avfall & Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall via bolagets försorg. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

I taxan ingår utan extra kostnad bland annat tömning av dina kärl enligt valt abonnemang, fritt antal besök till återvinningscentralen, hämtning av farligt avfall från din fastighet, hämtning av en storsäck med grovavfall per år, fri tillgång till Returen och den mobila återvinningscentralen, fri avlämning av elektronik till i kommunen utställda Samlaren behållare.

Prisexempel:
Ett enbostadshus har ett 140-literskärl för matavfall och ett 190-literskärl för brännbart restavfall. Båda töms varannan vecka.
Hushållet betalar då 2446 kronor per år i avgift för tömningen och 428 kronor per år i fast avgift. Total kostnad per år: 2 874 kronor.

Under ”Läs mer” hittar du hela taxan.

Avgifter för vatten och avlopp

Drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningen ska bekostas av den VA-taxa du som kund betalar. Avgifterna i VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och består av nedanstående beskrivna delar.

Administrativ avgift
Den administrativa avgiften är en årsavgift och ska täcka kostnader för vårt kundregister, debitering, och övrig administration. Denna kostnad är lika stor för alla fastigheter i Sundbyberg

Drift- och underhållsavgift
Drift- och underhållsavgiften är en årsavgift per bostadsenhet/lägenhet. Denna avgift ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen, det vill säga alla vattenledningar som går från vattenverket till din fastighet och de avlopps- och dagvattenledningar och övriga anordningar som ser till att ditt avlopp och dagvatten leds till ett reningsverk eller en recipient.

Rörlig avgift/ Uppskattad förbrukning
Den rörliga avgiften är beroende av hur mycket vatten du förbrukar per år. I din fastighet sitter en vattenmätare som läser av din förbrukning. Utifrån årliga avläsningar görs en debitering utifrån förbrukad m3 vatten i din fastighet.

Avgiften ska täcka kostnaderna för produktion av det dricksvatten som levereras i din kran men även kostnaderna för rening av ditt avloppsvatten och omhändertagande av dagvatten som lämnar din fastighet innan det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

Prisexempel
Ett enbostadshus förbrukar 150 kubikmeter vatten i år, och får då betala 4 690 kronor för året. I summan ingår följande avgifter.

  • Administrativ avgift: 1 625 kronor
  • Drift- och underhållsavgift: 1 280 kronor
  • Rörlig avgift/förbrukningsavgift: 1 785 kronor

Under ”Läs mer” hittar du hela taxan.

Betalning

Som villa- eller radhusägare faktureras du halvårsvis för avfallshämtning och fyra gånger per år för vatten och avlopp.

Du kan även betala via e-faktura, ansök om det hos din internetbank.

Tips till dig som hyr ut: Om du själv betalar sophämtning, vatten och avlopp kan du vara säker på att allt blir betalt och du slipper onödiga påminnelseavgifter. Kostnaderna kan du sedan låta din hyresgäst ersätta dig för i efterhand. Det är alltid du som fastighetsägare som ansvarar för att avgiften blir betald.