Avgifter

Den kommunala avfalls- och VA-verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är avgiftsfinansierad. Det betyder att avgifterna som Sundbyberg Avfall & Vatten tar ut av dig som kund ska täcka kostnaderna för verksamheten. Bolaget får inte gå med vinst.

Avgifter för avfallshämtning

Avgiften ska täcka kostnader som Sundbyberg Avfall & Vatten har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall via bolagets försorg. Avgifterna redovisas i en avfallstaxa, som antas av kommunfullmäktige, och som består av en fast och en rörlig del.

Avgifter för vatten och avlopp

Allt från nyinstallation till drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningen ska bekostas av den VA-taxa du som kund betalar. Avgifterna i VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och delas in i två delar – anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Som fastighetsägare betalar inte mer i anläggningsavgift än vad det kostar att ansluta fastigheten till stadens avloppsnät. Anläggningsavgiften avser bland annat framdragning av vatten, spillvatten och dagvatten till tomtgränsen – samt upprättande av förbindelsepunkt.

För mer information om anläggningsavgiften, se Sundbyberg Avfall & Vattens VA-taxa. För dig som är boende i villa tillkommer det en anläggningsavgift för anläggandet av en ny dagvattenledning till fastigheten.

Brukningsavgift
Brukningsavgiften delas in i två delar – en helt rörlig del och en fast årlig del. Den rörliga avgiften baseras på din vattenförbrukning. Avgiften ska till 50 procent motsvara förbrukningen av dricksvatten och till 50 procent motsvara vad det kostar att ta hand om fastighetens spillvatten. Den fasta avgiften består av en vattenmätaravgift baserad på din vattenmätares storlek och en lägenhetsavgift.

Dagvatten
I brukningsavgiften tillkommer även en dagvattenavgift. Det finns möjlighet för dig som villaägare att få en reduktion av dagvattenavgiften, förutsatt att fastigheten till 100 procent kan ta hand om dagvattnet lokalt. För en ansökan om reduktion av dagvattenavgift, kontakta oss.

Betalning

Som villa- eller radhusägare faktureras du halvårsvis för avfallshämtning och fyra gånger per år för vatten och avlopp.

Du kan även att betala via e-faktura, ansök om det hos din internetbank.

Tips till dig som hyr ut: Om du själv betalar sophämtning, vatten och avlopp kan du vara säker på att allt blir betalt och du slipper onödiga påminnelseavgifter. Kostnaderna kan du sedan låta din hyresgäst ersätta dig för i efterhand. Det är alltid du som fastighetsägare som ansvarar för att avgiften blir betald.