Ett barn leker med en blå och vit leksaksbåt vid vasskanten.

Barnsäkerhet vid vatten

Lek vid sjöar, vattendrag och dagvattendammar under uppsikt av vuxna är en bra möjlighet att ge barn nya kunskaper, glädje och utveckling i form av riskträning och självkännedom. På så sätt bygger barnen upp vattenvana och respekt för vatten.

Ibland framförs önskemål om att hägna in dammar med staket för att förhindra olyckor. På Sundbyberg Avfall & Vatten är vi självklart måna om säkerheten, samtidigt som vi menar att öppna vattenytor utan inhägnader behöver få finnas. Det finns redan naturliga vattenytor som sjöar, diken och åar på många platser i Sundbyberg och hela Storstockholmsområdet. Naturligtvis vill vi minimera riskerna, men också att se rimligheten i de åtgärder vi vidtar. Genom att jämföra samhällets faror och väga dem mot varandra kan vi sätta in åtgärder där de gör mest nytta.

Viktigt med ständig uppmärksamhet och vattenvana

Förskolebarn som är för små för att vara medvetna om risker behöver ständig uppsikt i stadsmiljö där det finns många olika risker, inte minst i form av trafik. Där har föräldrar ett personligt ansvar.

För lite äldre barn och ungdomar behövs regler, riskmedvetenhet, vattenvana och simkunskaper. Vattnets lockelse är en utmaning, men det är genom utmaningar som barn skaffar sig erfarenheter om världen. Det är viktigt med utmaningar i uppväxtmiljön för att låta barnen testa gränser och bygga upp riskmedvetenhet.

Barn bör inte bada i en dagvattendamm eftersom vattnet kommer från gator och tak, men det är i regel inte skadligt att få vattnet på sig. En damm är en utmärkt plats för att titta på djurlivet eller sjösätta leksaksbåtar – i sällskap med en vuxen.

Inhägnade dammar ger falsk trygghet

Om en damm hägnas in förlorar den en stor del av sitt värde, både som plats för vattenlek och för den biologiska mångfalden. Det finns också en risk att ett staket ger en falsk trygghet. Staket kan inte ersätta passning av små barn, eller kunskap och regler för äldre barn.

Ett staket kan för äldre barn och ungdomar istället göra platsen ännu mer spännande. Smitvägar är vanliga och det går aldrig att lita på att skyddet håller tätt. Staketet skulle dessutom kunna bli ett hinder för vuxna som ska hjälpa till om någon trillat i vattnet.

Så utformar vi dagvattendammar

Av säkerhetsskäl ska en dagvattendamm ha flacka slänter och avsatser så att det går att ta sig upp ur vattnet utan problem. Stenar och planteringar kan också användas för att tydliggöra var dammen börjar.

Som jämförelse så är dagvattendammar ofta betydligt säkrare än vanliga diken och sjökanter, som kan ha branta slänter och djupt vatten direkt i strandkanten.